Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 czerwca 2007 r.

19 czerwca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 15 czerwca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 25 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do 146,2 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) spadły o 0,4 mld euro do poziomu 95,8 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 1,1 mld euro do poziomu 628,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 1 mld euro do poziomu 41,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 2,9 mld euro do poziomu 431,9 mld euro. W środę, 13 czerwca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 279 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 282 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (w porównaniu do 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (mniej więcej tyle samo, co w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,4 mld euro do poziomu 192 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 179.911 −25
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 144.240 373
2.1 Należności od MFW 10.053 −3
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 134.187 376
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 24.557 −1.031
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 16.121 820
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 16.121 820
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 432.004 2.830
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 282.000 3.000
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.003 1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 1 −171
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.401 343
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 95.752 −424
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.643 0
9 Pozostałe aktywa 235.631 1.028
Aktywa razem 1.180.260 3.914
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 628.150 −1.146
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 192.101 6.390
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 191.999 6.434
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 86 −57
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 16 13
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 198 −3
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 50.176 −878
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 41.573 −1.022
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.603 144
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 19.931 −309
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 157 0
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 16.816 −446
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 16.816 −446
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 73.300 305
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.332 1
Pasywa razem 1.180.260 3.914

Kontakt z mediami