Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 15. júnu 2007

19. júna 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 15. júna 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 25 mil. EUR v dôsledku predaja zlata jednou z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,2 mld. EUR na 146,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,4 mld. EUR na 95,8 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 1,1 mld. EUR na 628,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 1 mld. EUR na 41,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 2,9 mld. EUR na 431,9 mld. EUR. V stredu 13. júna 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 279 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 282 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v predchádzajúcom týždni dosiahol 0,2 mld. EUR) a objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 6,4 mld. EUR na 192 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 179 911 −25
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 144 240 373
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 053 −3
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 134 187 376
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 557 −1 031
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 121 820
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 121 820
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 432 004 2 830
5.1 Hlavné refinančné obchody 282 000 3 000
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 003 1
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 1 −171
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 401 343
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 95 752 −424
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 643 0
9 Ostatné aktíva 235 631 1 028
Úhrn aktív 1 180 260 3 914
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 628 150 −1 146
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 192 101 6 390
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 191 999 6 434
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 86 −57
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 16 13
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 198 −3
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 50 176 −878
5.1 Verejná správa 41 573 −1 022
5.2 Ostatné záväzky 8 603 144
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 931 −309
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 157 0
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 16 816 −446
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 16 816 −446
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 73 300 305
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 332 1
Úhrn pasív 1 180 260 3 914

Kontakt pre médiá