Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 15. jūnijā

2007. gada 19. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 15. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 25 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 146.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 95.8 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.1 mljrd. euro (līdz 628.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 41.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 2.9 mljrd. euro (līdz 431.9 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 13. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 279 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 282 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.4 mljrd. euro (līdz 192 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 179,911 −25
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 144,240 373
2.1 SVF debitoru parādi 10,053 −3
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 134,187 376
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,557 −1,031
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,121 820
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,121 820
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 432,004 2,830
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 282,000 3,000
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,003 1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1 −171
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,401 343
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 95,752 −424
8 Valdības parāds euro 37,643 0
9 Pārējie aktīvi 235,631 1,028
Kopā aktīvi 1,180,260 3,914
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 628,150 −1,146
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 192,101 6,390
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 191,999 6,434
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 86 −57
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 16 13
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 198 −3
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 50,176 −878
5.1 Saistības pret valdību 41,573 −1,022
5.2 Pārējās saistības 8,603 144
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,931 −309
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 157 0
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,816 −446
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 16,816 −446
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 73,300 305
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,332 1
Kopā pasīvi 1,180,260 3,914

Kontaktinformācija presei