Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 15. juni 2007

19. juni 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 15. juni 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 25 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 146,2 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,4 mia. euro til 95,8 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 1,1 mia. euro til 628,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 1 mia. euro til 41,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2,9 mia. euro til 431,9 mia. euro. Onsdag den 13. juni 2007 udløb en primær markedsoperation på 279 mia. euro, og en ny på 282 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,4 mia. euro til 192 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 179.911 −25
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 144.240 373
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.053 −3
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 134.187 376
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.557 −1.031
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.121 820
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.121 820
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 432.004 2.830
5.1 Primære markedsoperationer 282.000 3.000
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.003 1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1 −171
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.401 343
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 95.752 −424
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.643 0
9 Andre aktiver 235.631 1.028
Aktiver i alt 1.180.260 3.914
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 628.150 −1.146
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 192.101 6.390
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 191.999 6.434
2.2 Indlånsfacilitet 86 −57
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 16 13
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 198 −3
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 50.176 −878
5.1 Offentlig forvaltning og service 41.573 −1.022
5.2 Andre forpligtelser 8.603 144
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 19.931 −309
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 157 0
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.816 −446
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.816 −446
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 73.300 305
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.332 1
Passiver i alt 1.180.260 3.914

Medie- og pressehenvendelser