Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. birželio 15 d.

2007 m. birželio 19 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. birželio 15 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 25 mln. eurų dėl vieno Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 146,2 mlrd. eurų,

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 0,4 mlrd. eurų – iki 95,8 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,1 mlrd. eurų – iki 628,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1 mlrd. eurų – iki 41,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,9 mlrd. eurų – iki 431,9 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. birželio 13 d., baigėsi 279 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 282 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (beveik kaip ir praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,4 mlrd. eurų – iki 192 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 179 911 −25
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 144 240 373
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 053 −3
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 134 187 376
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 24 557 −1 031
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 121 820
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 121 820
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 432 004 2 830
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 282 000 3 000
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 003 1
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 −171
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 401 343
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 95 752 −424
8 Valdžios skola eurais 37 643 0
9 Kitas turtas 235 631 1 028
Visas turtas 1 180 260 3 914
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 628 150 −1 146
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 192 101 6 390
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 191 999 6 434
2.2 Indėlių galimybė 86 −57
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 16 13
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 198 −3
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 50 176 −878
5.1 Valdžiai 41 573 −1 022
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 603 144
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 19 931 −309
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 157 0
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 16 816 −446
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 16 816 −446
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 73 300 305
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 332 1
Visi įsipareigojimai 1 180 260 3 914

Kontaktai žiniasklaidai