Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 15 juni 2007

19 juni 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 15 juni 2007 was de daling van EUR 25 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 146,2 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,4 miljard naar EUR 95,8 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 1,1 miljard naar EUR 628,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 1 miljard naar EUR 41,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 2,9 miljard naar EUR 431,9 miljard. Op woensdag 13 juni 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 279 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 282 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,4 miljard naar EUR 192 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 179.911 −25
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 144.240 373
2.1 Vorderingen op het IMF 10.053 −3
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 134.187 376
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.557 −1.031
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.121 820
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.121 820
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 432.004 2.830
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 282.000 3.000
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.003 1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1 −171
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.401 343
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 95.752 −424
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.643 0
9 Overige activa 235.631 1.028
Totaal activa 1.180.260 3.914
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 628.150 −1.146
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 192.101 6.390
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 191.999 6.434
2.2 Depositofaciliteit 86 −57
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 16 13
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 198 −3
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 50.176 −878
5.1 Overheid 41.573 −1.022
5.2 Overige verplichtingen 8.603 144
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.931 −309
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 157 0
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.816 −446
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.816 −446
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 73.300 305
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.332 1
Totaal passiva 1.180.260 3.914
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media