Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. červnu 2007

19. června 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. června 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 25 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 146,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) poklesl o 0,4 mld. EUR na 95,8 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 1,1 mld. EUR na 628,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 1 mld. EUR na 41,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se zvýšila o 2,9 mld. EUR na 431,9 mld. EUR. Ve středu 13. června 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 279 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 282 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím poskytnuto 0,2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (obdobně jako během minulého týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 6,4 mld. EUR na 192 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 179 911 −25
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 144 240 373
2.1 Pohledávky za MMF 10 053 −3
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 134 187 376
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 24 557 −1 031
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 121 820
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 121 820
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 432 004 2 830
5.1 Hlavní refinanční operace 282 000 3 000
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 003 1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 −171
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 401 343
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 95 752 −424
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 643 0
9 Ostatní aktiva 235 631 1 028
Aktiva celkem 1 180 260 3 914
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 628 150 −1 146
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 192 101 6 390
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 191 999 6 434
2.2 Vkladová facilita 86 −57
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 16 13
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 198 −3
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 50 176 −878
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 41 573 −1 022
5.2 Ostatní závazky 8 603 144
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 19 931 −309
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 157 0
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 16 816 −446
8.1 Vklady a ostatní závazky 16 816 −446
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 73 300 305
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 332 1
Pasiva celkem 1 180 260 3 914

Kontakty pro média