Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. birželio 8 d.

2007 m. birželio 12 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. birželio 8 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 59 mln. eurų dėl dviejų Eurosistemos centrinių bankų atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) beveik nekito ir liko 146,5 mlrd. eurų.

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 96,2 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 629,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 3,5 mlrd. eurų – iki 42,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 5,3 mlrd. eurų – iki 429 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. birželio 6 d., baigėsi 284,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 279 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,2 mlrd. eurų (palyginti su beveik nuliniu praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 185,6 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 179 936 −59
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 143 867 597
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 10 056 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 133 811 597
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 25 588 209
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 301 −52
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 301 −52
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 429 174 −5 335
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 279 000 −5 501
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 002 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 172 166
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 058 −357
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 96 176 1 315
8 Valdžios skola eurais 37 643 0
9 Kitas turtas 234 603 1 589
Visas turtas 1 176 346 −2 093
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 629 296 2 521
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 185 711 −2 510
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 185 565 −2 460
2.2 Indėlių galimybė 143 −53
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 3 3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 201 5
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 51 054 −3 501
5.1 Valdžiai 42 595 −3 487
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 459 −14
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 20 240 −14
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 157 1
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 17 262 844
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 17 262 844
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 72 995 560
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 331 1
Visi įsipareigojimai 1 176 346 −2 093

Kontaktai žiniasklaidai