Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 8 czerwca 2007 r.

12 czerwca 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 8 czerwca 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 59 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 146,5 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 96,2 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,5 mld euro do poziomu 629,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 3,5 mld euro do poziomu 42,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 5,3 mld euro do poziomu 429 mld euro. W środę, 6 czerwca 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 284,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 279 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 2,5 mld euro do poziomu 185,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 179.936 −59
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 143.867 597
2.1 Należności od MFW 10.056 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 133.811 597
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 25.588 209
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.301 −52
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.301 −52
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 429.174 −5.335
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 279.000 −5.501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.002 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 172 166
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.058 −357
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 96.176 1.315
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.643 0
9 Pozostałe aktywa 234.603 1.589
Aktywa razem 1.176.346 −2.093
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 629.296 2.521
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 185.711 −2.510
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 185.565 −2.460
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 143 −53
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 201 5
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 51.054 −3.501
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 42.595 −3.487
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.459 −14
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 20.240 −14
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 157 1
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 17.262 844
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 17.262 844
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 72.995 560
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.331 1
Pasywa razem 1.176.346 −2.093

Kontakt z mediami