Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 8. junija 2007

12. junij 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 8. junija 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 59 milijonov EUR, kar odraža prodajo zlata, ki sta jo izvedli dve centralni banki Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 146,5 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 96,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,5 milijarde EUR na 629,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 3,5 milijarde EUR na 42,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 5,3 milijarde EUR na 429 milijard EUR. V sredo, 6. junija 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 284,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 279 milijard EUR.

Zadolževanje preko odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašalo 0,2 milijarde EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 2,5 milijarde EUR na 185,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 179.936 −59
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 143.867 597
2.1 Terjatve do MDS 10.056 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 133.811 597
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 25.588 209
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.301 −52
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.301 −52
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 429.174 −5.335
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 279.000 −5.501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.002 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 172 166
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.058 −357
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 96.176 1.315
8 Dolg širše države v EUR 37.643 0
9 Druga sredstva 234.603 1.589
Skupaj sredstva 1.176.346 −2.093
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 629.296 2.521
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 185.711 −2.510
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 185.565 −2.460
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 143 −53
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 201 5
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 51.054 −3.501
5.1 Širša država 42.595 −3.487
5.2 Druge obveznosti 8.459 −14
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 20.240 −14
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 157 1
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 17.262 844
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 17.262 844
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 72.995 560
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.331 1
Skupaj obveznosti 1.176.346 −2.093

Stiki za medije