Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 8 juni 2007

12 juni 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 8 juni 2007 motsvarade minskningen på 59 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var i stort sett oförändrad på 146,5 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 96,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,5 miljarder EUR till 629,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 3,5 miljarder EUR till 42,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 5,3 miljarder EUR till 429 miljarder EUR. Onsdagen den 6 juni 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 284,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 279 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,2 miljarder EUR (jämfört med ungefär noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,5 miljarder EUR till 185,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 179.936 −59
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 143.867 597
2.1 Fordringar på IMF 10.056 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 133.811 597
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 25.588 209
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.301 −52
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.301 −52
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 429.174 −5.335
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 279.000 −5.501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.002 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 172 166
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.058 −357
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 96.176 1.315
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.643 0
9 Övriga tillgångar 234.603 1.589
Summa tillgångar 1.176.346 −2.093
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 629.296 2.521
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 185.711 −2.510
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 185.565 −2.460
2.2 Inlåningsfacilitet 143 −53
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 201 5
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 51.054 −3.501
5.1 Offentliga sektorn 42.595 −3.487
5.2 Övriga skulder 8.459 −14
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 20.240 −14
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 157 1
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 17.262 844
8.1 Inlåning och övriga skulder 17.262 844
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 72.995 560
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.331 1
Summa skulder 1.176.346 −2.093
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media