Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 8. juni 2007

12. juni 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 8. juni 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 59 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev praktisk taget uændret og udgjorde 146,5 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 1,3 mia. euro til 96,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,5 mia. euro til 629,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 3,5 mia. euro til 42,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 5,3 mia. euro til 429 mia. euro. Onsdag den 6. juni 2007 udløb en primær markedsoperation på 284,5 mia. euro, og en ny på 279 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,5 mia. euro til 185,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 179.936 −59
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 143.867 597
2.1 Tilgodehavender hos IMF 10.056 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 133.811 597
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.588 209
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.301 −52
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.301 −52
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 429.174 −5.335
5.1 Primære markedsoperationer 279.000 −5.501
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.002 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 172 166
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.058 −357
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 96.176 1.315
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.643 0
9 Andre aktiver 234.603 1.589
Aktiver i alt 1.176.346 −2.093
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 629.296 2.521
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 185.711 −2.510
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 185.565 −2.460
2.2 Indlånsfacilitet 143 −53
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 201 5
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 51.054 −3.501
5.1 Offentlig forvaltning og service 42.595 −3.487
5.2 Andre forpligtelser 8.459 −14
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 20.240 −14
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 157 1
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 17.262 844
8.1 Indlån og andre forpligtelser 17.262 844
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 72.995 560
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.331 1
Passiver i alt 1.176.346 −2.093

Medie- og pressehenvendelser