Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 8. júnu 2007

12. júna 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 8. júna 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 59 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa takmer nezmenila a predstavuje 146,5 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 1,3 mld. EUR na 96,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 2,5 mld. EUR na 629,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 3,5 mld. EUR na 42,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 5,3 mld. EUR na 429 mld. EUR. V stredu 6. júna 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 284,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 279 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v predchádzajúcom týždni bol takmer nulový) a objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 2,5 mld. EUR na 185,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 179 936 −59
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 143 867 597
2.1 Pohľadávky voči MMF 10 056 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 133 811 597
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 588 209
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 301 −52
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 301 −52
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 429 174 −5 335
5.1 Hlavné refinančné obchody 279 000 −5 501
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 002 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 172 166
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 058 −357
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 96 176 1 315
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 643 0
9 Ostatné aktíva 234 603 1 589
Úhrn aktív 1 176 346 −2 093
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 629 296 2 521
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 185 711 −2 510
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 185 565 −2 460
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 143 −53
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 201 5
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 51 054 −3 501
5.1 Verejná správa 42 595 −3 487
5.2 Ostatné záväzky 8 459 −14
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 240 −14
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 157 1
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 17 262 844
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 17 262 844
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 72 995 560
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 331 1
Úhrn pasív 1 176 346 −2 093

Kontakt pre médiá