Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 8  juni 2007

12 juni 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 8 juni 2007 was de daling van EUR 59 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 146,5 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 1,3 miljard naar EUR 96,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,5 miljard naar EUR 629,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 3,5 miljard naar EUR 42,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 5,3 miljard naar EUR 429 miljard. Op woensdag 6 juni 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 284,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 279 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,5 miljard naar EUR 185,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 179.936 −59
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 143.867 597
2.1 Vorderingen op het IMF 10.056 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 133.811 597
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 25.588 209
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.301 −52
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.301 −52
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 429.174 −5.335
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 279.000 −5.501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.002 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 172 166
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.058 −357
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 96.176 1.315
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.643 0
9 Overige activa 234.603 1.589
Totaal activa 1.176.346 −2.093
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 629.296 2.521
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 185.711 −2.510
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 185.565 −2.460
2.2 Depositofaciliteit 143 −53
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 201 5
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 51.054 −3.501
5.1 Overheid 42.595 −3.487
5.2 Overige verplichtingen 8.459 −14
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.240 −14
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 157 1
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 17.262 844
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 17.262 844
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 72.995 560
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.331 1
Totaal passiva 1.176.346 −2.093

Contactpersonen voor de media