Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 8. jūnijā

2007. gada 12. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 8. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 59 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) faktiski nemainījās (146.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 96.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.5 mljrd. euro (līdz 629.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.5 mljrd. euro (līdz 42.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 5.3 mljrd. euro (līdz 429 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 6. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 284.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 279 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro ).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.5 mljrd. euro (līdz 185.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 179,936 −59
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 143,867 597
2.1 SVF debitoru parādi 10,056 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 133,811 597
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,588 209
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,301 −52
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,301 −52
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 429,174 −5,335
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 279,000 −5,501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,002 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 172 166
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,058 −357
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 96,176 1,315
8 Valdības parāds euro 37,643 0
9 Pārējie aktīvi 234,603 1,589
Kopā aktīvi 1,176,346 −2,093
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 629,296 2,521
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 185,711 −2,510
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 185,565 −2,460
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 143 −53
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 201 5
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 51,054 −3,501
5.1 Saistības pret valdību 42,595 −3,487
5.2 Pārējās saistības 8,459 −14
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,240 −14
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 157 1
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,262 844
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 17,262 844
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 72,995 560
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,331 1
Kopā pasīvi 1,176,346 −2,093

Kontaktinformācija presei