Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 8. červnu 2007

12. června 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 8. června 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 59 mil. EUR prodeji zlata, který prováděly dvě centrální banky Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal prakticky beze změny na úrovni 146,5 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 1,3 mld. EUR na 96,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,5 mld. EUR na 629,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 3,5 mld. EUR na 42,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 5,3 mld. EUR na 429 mld. EUR. Ve středu 6. června 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 284,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 279 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,2 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne zůstala prakticky nevyužita), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (na rozdíl od 0,2 mld. EUR uložených během minulého týdne).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,5 mld. EUR na 185,6 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 179 936 −59
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 143 867 597
2.1 Pohledávky za MMF 10 056 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 133 811 597
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 25 588 209
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 301 −52
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 301 −52
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 429 174 −5 335
5.1 Hlavní refinanční operace 279 000 −5 501
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 002 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 172 166
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 058 −357
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 96 176 1 315
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 643 0
9 Ostatní aktiva 234 603 1 589
Aktiva celkem 1 176 346 −2 093
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 629 296 2 521
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 185 711 −2 510
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 185 565 −2 460
2.2 Vkladová facilita 143 −53
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 201 5
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 51 054 −3 501
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 42 595 −3 487
5.2 Ostatní závazky 8 459 −14
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 20 240 −14
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 157 1
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 17 262 844
8.1 Vklady a ostatní závazky 17 262 844
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 72 995 560
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 331 1
Pasiva celkem 1 176 346 −2 093

Kontakty pro média