Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 8. juuni 2007

12. juuni 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

8. juunil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 59 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi kahe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) püsis peaaegu muutumatuna 146,5 miljardi euro tasemel.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 1,3 miljardi euro võrra 96,2 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 2,5 miljardi euro võrra 629,3 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 3,5 miljardi euro võrra 42,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 5,3 miljardi euro võrra 429 miljardi euroni. Kolmapäeval, 6. juunil 2007 möödus 284,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 279 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,2 miljardi euro ulatuses (eelmisel nädalal praktiliselt ei kasutatud) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 2,5 miljardi euro võrra 185,6 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 179 936 −59
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 143 867 597
2.1 Nõuded RVFle 10 056 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 133 811 597
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 25 588 209
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 301 −52
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 301 −52
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 429 174 −5 335
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 279 000 −5 501
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 002 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 172 166
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 058 −357
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 96 176 1 315
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 643 0
9 Muud varad 234 603 1 589
Varad kokku 1 176 346 −2 093
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 629 296 2 521
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 185 711 −2 510
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 185 565 −2 460
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 143 −53
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 3 3
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 201 5
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 51 054 −3 501
5.1 Valitsussektor 42 595 −3 487
5.2 Muud kohustused 8 459 −14
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 20 240 −14
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 157 1
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 17 262 844
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 17 262 844
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 72 995 560
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 331 1
Kohustused kokku 1 176 346 −2 093

Kontaktandmed