Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 8 юни 2007 г.

12 юни 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 59 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 8 юни 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) остава почти непроменена - 146,5 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти от eурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. EUR до 96,2 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 2,5 млрд. EUR до 629,3 млрд. EUR.. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 3,5 млрд. EUR до 42,6 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 5,3 млрд. EUR до 429 млрд. EUR. На 6 юни 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 284,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 279 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. (при почти нулева стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. EUR (при 0,2 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 2,5 млрд. EUR до 185,6 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 179 936 −59
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 143 867 597
2.1 Вземания от МВФ 10 056 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 133 811 597
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 25 588 209
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 301 −52
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 301 −52
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 429 174 −5 335
5.1 Основни операции по рефинансиране 279 000 −5 501
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 002 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 172 166
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 058 −357
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 96 176 1 315
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 37 643 0
9 Други активи 234 603 1 589
Общо активи 1 176 346 −2 093
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 629 296 2 521
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 185 711 −2 510
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 185 565 −2 460
2.2 Депозитно улеснение 143 −53
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 3
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 201 5
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 51 054 −3 501
5.1 Сектор „Държавно управление“ 42 595 −3 487
5.2 Други задължения 8 459 −14
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 20 240 −14
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 157 1
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 17 262 844
8.1 Депозити, салда и други задължения 17 262 844
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 72 995 560
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 331 1
Общо пасиви 1 176 346 −2 093

Данни за контакт за медиите