SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 20. april 2007

24. april 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 20. april 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 281 mio. euro som følge af to centralbanker i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 145,4 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 0,1 mia. euro til 90,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,6 mia. euro til 615,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 7 mia. euro til 55,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 0,9 mia. euro til 431,4 mia. euro. Onsdag den 18. april 2007 udløb en primær markedsoperation på 280 mia. euro, og en ny på 281,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af både den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) og indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) var praktisk taget nul (mod henholdsvis 0,7 mia. euro og 0,1 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 0,2 mia. euro til 183,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 180.898 −281
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 140.331 −282
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.769 −3
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.562 −279
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 24.894 1.329
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.350 748
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.350 748
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 431.548 868
5.1 Primære markedsoperationer 281.502 1.501
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.001 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 29 −649
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 16 16
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.175 −566
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 90.486 −70
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.283 0
9 Andre aktiver 227.280 929
Aktiver i alt 1.164.245 2.675
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 615.817 −3.575
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 183.775 113
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 183.632 154
2.2 Indlånsfacilitet 37 −16
2.3 Indskud med fast løbetid 103 −28
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 133 24
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 64.593 7.029
5.1 Offentlig forvaltning og service 55.612 6.972
5.2 Andre forpligtelser 8.981 57
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.525 −378
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 157 −6
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 14.122 918
8.1 Indlån og andre forpligtelser 14.122 918
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 67.698 −1.343
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.326 −107
Passiver i alt 1.164.245 2.675