Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 20. aprílu 2007

24. apríla 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 20. apríla 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 281 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnili dve centrálne banky Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,1 mld. EUR na 145,4 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 0,1 mld. EUR na 90,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 3,6 mld. EUR na 615,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 7 mld. EUR na 55,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 431,4 mld. EUR. V stredu 18. apríla 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 280 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 281,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) i  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,7 mld. EUR, resp. 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) zvýšil o 0,2 mld. EUR na 183,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 180 898 −281
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 140 331 −282
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 769 −3
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 562 −279
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 24 894 1 329
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 350 748
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 350 748
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 431 548 868
5.1 Hlavné refinančné obchody 281 502 1 501
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 001 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 29 −649
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 16 16
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 175 −566
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 90 486 −70
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 283 0
9 Ostatné aktíva 227 280 929
Úhrn aktív 1 164 245 2 675
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 615 817 −3 575
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 183 775 113
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 183 632 154
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 37 −16
2.3 Termínované vklady 103 −28
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 133 24
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 64 593 7 029
5.1 Verejná správa 55 612 6 972
5.2 Ostatné záväzky 8 981 57
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 525 −378
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 157 −6
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 14 122 918
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 14 122 918
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 67 698 −1 343
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 326 −107
Úhrn pasív 1 164 245 2 675