Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 20 kwietnia 2007 r.

24 kwietnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 20 kwietnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 281 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez dwa banki centralne Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,1 mld euro do poziomu 145,4 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 0,1 mld euro do poziomu 90,5 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,6 mld euro do poziomu 615,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 7 mld euro do poziomu 55,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 0,9 mld euro do poziomu 431,4 mld euro. W środę, 18 kwietnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 280 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 281,5 mld euro.

Wykorzystanie zarówno kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5), jak i  depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było bliskie zeru (w porównaniu z odpowiednio 0,7 mld i 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 0,2 mld euro do poziomu 183,6 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 180.898 −281
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 140.331 −282
2.1 Należności od MFW 9.769 −3
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 130.562 −279
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 24.894 1.329
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.350 748
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.350 748
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 431.548 868
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 281.502 1.501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.001 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 29 −649
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 16 16
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.175 −566
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 90.486 −70
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.283 0
9 Pozostałe aktywa 227.280 929
Aktywa razem 1.164.245 2.675
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 615.817 −3.575
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 183.775 113
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 183.632 154
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 37 −16
2.3 Depozyty terminowe 103 −28
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 133 24
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 64.593 7.029
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 55.612 6.972
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.981 57
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.525 −378
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 157 −6
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 14.122 918
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 14.122 918
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 67.698 −1.343
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.326 −107
Pasywa razem 1.164.245 2.675