Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 20 april 2007

24 april 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 20 april 2007 motsvarade minskningen på 281 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av två nationella centralbanker i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 145,4 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 90,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,6 miljarder EUR till 615,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 7 miljarder EUR till 55,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 431,4 miljarder EUR. Onsdagen den 18 april 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 280 miljarder EUR och ersattes med en ny på 281,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av både utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) och inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var nästan noll (jämfört med 0,7 miljarder EUR respektive 0,1 miljard EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 0,2 miljarder EUR till 183,6 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 180.898 −281
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 140.331 −282
2.1 Fordringar på IMF 9.769 −3
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.562 −279
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 24.894 1.329
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.350 748
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.350 748
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 431.548 868
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 281.502 1.501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.001 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 29 −649
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 16 16
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.175 −566
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 90.486 −70
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.283 0
9 Övriga tillgångar 227.280 929
Summa tillgångar 1.164.245 2.675
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 615.817 −3.575
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 183.775 113
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 183.632 154
2.2 Inlåningsfacilitet 37 −16
2.3 Inlåning med fast löptid 103 −28
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 133 24
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 64.593 7.029
5.1 Offentliga sektorn 55.612 6.972
5.2 Övriga skulder 8.981 57
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.525 −378
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 157 −6
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 14.122 918
8.1 Inlåning och övriga skulder 14.122 918
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 67.698 −1.343
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.326 −107
Summa skulder 1.164.245 2.675