Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 20. aprīlī

2007. gada 24. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 20. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 281 milj. euro, divām Eurosistēmas centrālajām bankām pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 145.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 90.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.6 mljrd. euro (līdz 615.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 7 mljrd. euro (līdz 55.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 431.4 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 18. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 280 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 281.5 mljrd. euro apmērā.

Gan aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis), gan noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (iepriekšējā nedēļā attiecīgi 0.7 mljrd. euro un 0.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 183.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 180,898 −281
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 140,331 −282
2.1 SVF debitoru parādi 9,769 −3
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,562 −279
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 24,894 1,329
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,350 748
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,350 748
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 431,548 868
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 281,502 1,501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,001 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 29 −649
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 16 16
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,175 −566
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 90,486 −70
8 Valdības parāds euro 39,283 0
9 Pārējie aktīvi 227,280 929
Kopā aktīvi 1,164,245 2,675
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 615,817 −3,575
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 183,775 113
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 183,632 154
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 37 −16
2.3 Termiņnoguldījumi 103 −28
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 133 24
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 64,593 7,029
5.1 Saistības pret valdību 55,612 6,972
5.2 Pārējās saistības 8,981 57
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,525 −378
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 157 −6
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,122 918
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 14,122 918
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 67,698 −1,343
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,326 −107
Kopā pasīvi 1,164,245 2,675