Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 20 април 2007 г.

24 април 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 281 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 20 април 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от две централни банки от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,1 млрд. EUR до 145,4 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на Еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват намаление с 0,1 млрд. EUR до 90,5 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се намаляват с 3,6 млрд. EUR до 615,8 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 7 млрд. EUR до 55,6 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,9 млрд. EUR до 431,4 млрд. EUR. На 18 април 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 281,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 280 млрд. EUR.

Използваните пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) и депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) са с почти нулева стойност, в сравнение със съответно 0,7 млрд. EUR и 0,1 млрд. EUR през предходната седмица.

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 0,2 млрд. EUR до 183,6 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 180 898 −281
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 140 331 −282
2.1 Вземания от МВФ 9 769 −3
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 562 −279
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 24 894 1 329
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 15 350 748
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 350 748
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 431 548 868
5.1 Основни операции по рефинансиране 281 502 1 501
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 001 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 29 −649
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 16 16
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 175 −566
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 90 486 −70
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 283 0
9 Други активи 227 280 929
Общо активи 1 164 245 2 675
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 615 817 −3 575
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 183 775 113
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 183 632 154
2.2 Депозитно улеснение 37 −16
2.3 Срочни депозити 103 −28
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 3
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 133 24
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 64 593 7 029
5.1 Сектор „Държавно управление“ 55 612 6 972
5.2 Други задължения 8 981 57
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 525 −378
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 157 −6
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 14 122 918
8.1 Депозити, салда и други задължения 14 122 918
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 67 698 −1 343
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 326 −107
Общо пасиви 1 164 245 2 675