Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 20ής Απριλίου 2007

24 Απριλίου 2007

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 20 Απριλίου 2007, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 281 εκατομμύρια ευρώ αντανακλούσε πωλήσεις χρυσού από δύο κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό (Central Bank Gold Agreement) της 27ης Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 145,4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι σε ευρώ κατοίκων της ζώνης του ευρώ (στοιχείο 7 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,1 δισεκατομμύρια ευρώ σε 90,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 3,6 δισεκατομμύρια ευρώ σε 615,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ σε 55,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε 431,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη 18 Απριλίου 2007 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 280 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 281,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,7 και 0,1 δισεκατομμυρίων ευρώ αντίστοιχα την προηγούμενη εβδομάδα).

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε 183,6 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενεργητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 180.898 −281
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 140.331 −282
2.1 Απαιτήσεις από το ΔΝΤ 9.769 −3
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 130.562 −279
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα από κατοίκους ζώνης ευρώ 24.894 1.329
4 Απαιτήσεις σε ευρώ από μη κατοίκους ζώνης ευρώ 15.350 748
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 15.350 748
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 431.548 868
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 281.502 1.501
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 150.001 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 29 −649
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 16 16
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα της ζώνης ευρώ 14.175 −566
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 90.486 −70
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 39.283 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 227.280 929
Σύνολο ενεργητικού 1.164.245 2.675
Παθητικό (εκατομμύρια ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα οφειλόμενη σε συναλλαγές
Τα γενικά/μερικά σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο ακριβές άθροισμα λόγω στρογγυλοποίησης.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 615.817 −3.575
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ, σχετιζόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 183.775 113
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 183.632 154
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 37 −16
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 103 −28
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 3
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης ευρώ 133 24
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 64.593 7.029
5.1 Γενική κυβέρνηση 55.612 6.972
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.981 57
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.525 −378
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 157 −6
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 14.122 918
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 14.122 918
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από πιστωτικές διευκολύνσεις στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.578 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 67.698 −1.343
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 125.521 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 68.326 −107
Σύνολο παθητικού 1.164.245 2.675