Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 20. aprila 2007

24. april 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 20. aprila 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 281 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata dveh centralnih bank Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,1 milijarde EUR na 145,4 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR na 90,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,6 milijarde EUR na 615,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 7 milijard EUR na 55,6 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 0,9 milijarde EUR na 431,4 milijarde EUR. V sredo, 18. aprila 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 280 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 281,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) in uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) sta bili skoraj enaki nič (v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je prva postavka znašala 0,7 milijarde EUR in druga 0,1 milijarde EUR).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 183,6 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 180.898 −281
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 140.331 −282
2.1 Terjatve do MDS 9.769 −3
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.562 −279
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 24.894 1.329
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.350 748
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.350 748
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 431.548 868
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 281.502 1.501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.001 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 29 −649
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 16 16
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.175 −566
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 90.486 −70
8 Dolg širše države v EUR 39.283 0
9 Druga sredstva 227.280 929
Skupaj sredstva 1.164.245 2.675
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 615.817 −3.575
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 183.775 113
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 183.632 154
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 37 −16
2.3 Vezane vloge 103 −28
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 133 24
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 64.593 7.029
5.1 Širša država 55.612 6.972
5.2 Druge obveznosti 8.981 57
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 18.525 −378
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 157 −6
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 14.122 918
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 14.122 918
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 67.698 −1.343
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.326 −107
Skupaj obveznosti 1.164.245 2.675