Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 20 april 2007

24 april 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 20 april 2007 was de daling van EUR  281 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door twee centrale banken van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 145,4 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 0,1 miljard naar EUR 90,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,6 miljard naar EUR 615,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 7 miljard naar EUR 55,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 0,9 miljard naar EUR 431,4 miljard. Op woensdag 18 april 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 280 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 281,5 miljard verrekend.

Het beroep op zowel de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) als de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) was vrijwel nihil (vergeleken met respectievelijk EUR 0,7 miljard en EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 0,2 miljard naar EUR 183,6 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 180.898 −281
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 140.331 −282
2.1 Vorderingen op het IMF 9.769 −3
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.562 −279
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 24.894 1.329
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.350 748
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.350 748
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 431.548 868
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 281.502 1.501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.001 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 29 −649
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 16 16
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.175 −566
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.486 −70
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.283 0
9 Overige activa 227.280 929
Totaal activa 1.164.245 2.675
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 615.817 −3.575
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 183.775 113
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 183.632 154
2.2 Depositofaciliteit 37 −16
2.3 Termijndeposito's 103 −28
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 133 24
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 64.593 7.029
5.1 Overheid 55.612 6.972
5.2 Overige verplichtingen 8.981 57
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.525 −378
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 157 −6
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 14.122 918
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 14.122 918
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 67.698 −1.343
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.326 −107
Totaal passiva 1.164.245 2.675
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media