Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2007 m. balandžio 13 d.

2007 m. balandžio 17 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2007 m. balandžio 13 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 31 mln. eurų dėl vieno Eurosistemos centrinio banko atlikto aukso pardavimo (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 145,2 mlrd. eurų,

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 90,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 6,6 mlrd. eurų – iki 619,4 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 2,6 mlrd. eurų – iki 48,6 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 12,3 mlrd. eurų – iki 430,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2007 m. balandžio 11 d., baigėsi 291,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 280 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,7 mlrd. eurų (palyginti su 2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,6 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,6 mlrd. eurų – iki 183,5 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 181 179 −31
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 140 613 1 370
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 772 0
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 130 841 1 370
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 565 −166
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 602 279
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 602 279
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 430 680 −12 849
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 280 001 −11 499
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 150 001 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 678 −1 350
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 14 741 −53
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 90 556 227
8 Valdžios skola eurais 39 283 0
9 Kitas turtas 226 351 1 373
Visas turtas 1 161 570 −9 850
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 619 392 −6 601
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 183 662 −2 201
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 183 478 −1 608
2.2 Indėlių galimybė 53 −564
2.3 Terminuotieji indėliai 131 −24
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −5
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 109 2
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 57 564 −2 510
5.1 Valdžiai 48 640 −2 626
5.2 Kiti įsipareigojimai 8 924 116
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 18 903 543
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 163 4
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 204 628
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 13 204 628
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 578 0
10 Kiti įsipareigojimai 69 041 115
11 Perkainojimo sąskaitos 125 521 0
12 Kapitalas ir rezervai 68 433 170
Visi įsipareigojimai 1 161 570 −9 850

Kontaktai žiniasklaidai