Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 13. aprílu 2007

17. apríla 2007

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 13. apríla 2007 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 31 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate z 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa zvýšila o 0,6 mld. EUR na 145,2 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 90,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 6,6 mld. EUR na 619,4 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 2,6 mld. EUR na 48,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 12,3 mld. EUR na 430,5 mld. EUR. V stredu 11. apríla 2007 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 291,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 280 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem  jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,6 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

V dôsledku všetkých transakcií sa zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) znížil o 1,6 mld. EUR na 183,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 181 179 −31
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 140 613 1 370
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 772 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 841 1 370
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 565 −166
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 602 279
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 602 279
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 430 680 −12 849
5.1 Hlavné refinančné obchody 280 001 −11 499
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 150 001 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 678 −1 350
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 14 741 −53
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 90 556 227
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 39 283 0
9 Ostatné aktíva 226 351 1 373
Úhrn aktív 1 161 570 −9 850
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 619 392 −6 601
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 183 662 −2 201
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 183 478 −1 608
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 53 −564
2.3 Termínované vklady 131 −24
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 −5
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 109 2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 57 564 −2 510
5.1 Verejná správa 48 640 −2 626
5.2 Ostatné záväzky 8 924 116
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 903 543
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 163 4
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 13 204 628
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 13 204 628
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 578 0
10 Ostatné pasíva 69 041 115
11 Účty precenenia 125 521 0
12 Kapitál a rezervy 68 433 170
Úhrn pasív 1 161 570 −9 850

Kontakt pre médiá