Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 13 kwietnia 2007 r.

17 kwietnia 2007 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 13 kwietnia 2007 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 31 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota z 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,6 mld euro do poziomu 145,2 mld euro.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 90,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 6,6 mld euro do poziomu 619,4 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 2,6 mld euro do poziomu 48,6 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 12,3 mld euro do poziomu 430,5 mld euro. W środę, 11 kwietnia 2007 r., przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 291,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 280 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,7 mld euro (w porównaniu z 2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 0,6 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1,6 mld euro do poziomu 183,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 181.179 −31
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 140.613 1.370
2.1 Należności od MFW 9.772 0
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 130.841 1.370
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 23.565 −166
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 14.602 279
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 14.602 279
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 430.680 −12.849
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 280.001 −11.499
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 150.001 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 678 −1.350
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 14.741 −53
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 90.556 227
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 39.283 0
9 Pozostałe aktywa 226.351 1.373
Aktywa razem 1.161.570 −9.850
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 619.392 −6.601
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 183.662 −2.201
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 183.478 −1.608
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 53 −564
2.3 Depozyty terminowe 131 −24
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −5
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 109 2
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 57.564 −2.510
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 48.640 −2.626
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.924 116
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 18.903 543
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 163 4
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 13.204 628
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 13.204 628
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.578 0
10 Pozostałe zobowiązania 69.041 115
11 Różnice z aktualizacji wyceny 125.521 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 68.433 170
Pasywa razem 1.161.570 −9.850

Kontakt z mediami