Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 13. april 2007

17. april 2007

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 13. april 2007, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 31 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,6 mia. euro til 145,2 mia. euro.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 0,2 mia. euro til 90,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 6,6 mia. euro til 619,4 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 2,6 mia. euro til 48,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 12,3 mia. euro til 430,5 mia. euro. Onsdag den 11. april 2007 udløb en primær markedsoperation på 291,5 mia. euro, og en ny på 280 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,6 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1,6 mia. euro til 183,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 181.179 −31
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 140.613 1.370
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.772 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.841 1.370
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.565 −166
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.602 279
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.602 279
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 430.680 −12.849
5.1 Primære markedsoperationer 280.001 −11.499
5.2 Langfristede markedsoperationer 150.001 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 678 −1.350
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 14.741 −53
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 90.556 227
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 39.283 0
9 Andre aktiver 226.351 1.373
Aktiver i alt 1.161.570 −9.850
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 619.392 −6.601
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 183.662 −2.201
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 183.478 −1.608
2.2 Indlånsfacilitet 53 −564
2.3 Indskud med fast løbetid 131 −24
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 −5
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 109 2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 57.564 −2.510
5.1 Offentlig forvaltning og service 48.640 −2.626
5.2 Andre forpligtelser 8.924 116
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 18.903 543
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 163 4
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 13.204 628
8.1 Indlån og andre forpligtelser 13.204 628
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.578 0
10 Andre forpligtelser 69.041 115
11 Revalueringskonti 125.521 0
12 Kapital og reserver 68.433 170
Passiver i alt 1.161.570 −9.850

Medie- og pressehenvendelser