Menu

Консолидиран финансов отчет на Еуросистемата към 13 април 2007 г.

17 април 2007 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението със 31 млн. EUR на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 13 април 2007 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за златото от 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Еуросистемата.

Нетната позиция на Еуросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,6 млрд. EUR до 145,2 млрд. EUR.

Наличностите на Еуросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на Еурозоната, деноминирани в еуро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. EUR до 90,6 млрд. EUR. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се намаляват с 6,6 млрд. EUR до 619,4 млрд. EUR. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 2,6 млрд. EUR до 48,6 млрд. EUR.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Еуросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 12,3 млрд. EUR до 430,5 млрд. EUR. На 11 април 2007 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 291,5 млрд. EUR и бе договорена нова на стойност 280 млрд. EUR.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,7 млрд. EUR (при 2 млрд. EUR през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,1 млрд. EUR (при 0,6 млрд. EUR през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от Еурозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Еуросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 1,6 млрд. EUR до 183,5 млрд. EUR.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 181 179 −31
2 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 140 613 1 370
2.1 Вземания от МВФ 9 772 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 841 1 370
3 Вземания от резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 565 −166
4 Вземания от резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 14 602 279
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 14 602 279
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 430 680 −12 849
5.1 Основни операции по рефинансиране 280 001 −11 499
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 150 001 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно средство 678 −1 350
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 14 741 −53
7 Ценни книжа на резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 90 556 227
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в еуро 39 283 0
9 Други активи 226 351 1 373
Общо активи 1 161 570 −9 850
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 619 392 −6 601
2 Задължения към кредитни институции от еурозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в еуро 183 662 −2 201
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 183 478 −1 608
2.2 Депозитно улеснение 53 −564
2.3 Срочни депозити 131 −24
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −5
3 Други задължения към кредитни институции от еурозоната, деноминирани в еуро 109 2
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еурозоната, деноминирани в еуро 57 564 −2 510
5.1 Сектор „Държавно управление“ 48 640 −2 626
5.2 Други задължения 8 924 116
6 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в еуро 18 903 543
7 Задължения към резиденти от еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 163 4
8 Задължения към резиденти извън еурозоната, деноминирани в чуждестранна валута 13 204 628
8.1 Депозити, салда и други задължения 13 204 628
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 578 0
10 Други задължения 69 041 115
11 Сметки за преоценка 125 521 0
12 Капитал и резерви 68 433 170
Общо пасиви 1 161 570 −9 850

Данни за контакт за медиите