Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 13 april 2007

17 april 2007

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 13 april 2007 motsvarade minskningen på 31 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 145,2 miljarder EUR.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 90,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 6,6 miljarder EUR till 619,4 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 2,6 miljarder EUR till 48,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 12,3 miljarder EUR till 430,5 miljarder EUR. Onsdagen den 11 april 2007 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 291,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 280 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,7 miljarder EUR (jämfört med 2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,6 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1,6 miljarder EUR till 183,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 181.179 −31
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 140.613 1.370
2.1 Fordringar på IMF 9.772 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.841 1.370
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.565 −166
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 14.602 279
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 14.602 279
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 430.680 −12.849
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 280.001 −11.499
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 150.001 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 678 −1.350
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 14.741 −53
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 90.556 227
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 39.283 0
9 Övriga tillgångar 226.351 1.373
Summa tillgångar 1.161.570 −9.850
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 619.392 −6.601
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 183.662 −2.201
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 183.478 −1.608
2.2 Inlåningsfacilitet 53 −564
2.3 Inlåning med fast löptid 131 −24
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −5
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 109 2
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 57.564 −2.510
5.1 Offentliga sektorn 48.640 −2.626
5.2 Övriga skulder 8.924 116
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 18.903 543
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 163 4
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 13.204 628
8.1 Inlåning och övriga skulder 13.204 628
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.578 0
10 Övriga skulder 69.041 115
11 Värderegleringskonton 125.521 0
12 Eget kapital 68.433 170
Summa skulder 1.161.570 −9.850

Kontakt för media