Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2007. gada 13. aprīlī

2007. gada 17. aprīlī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2007. gada 13. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 31 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) palielinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 145.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 90.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 619.4 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 2.6 mljrd. euro (līdz 48.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 12.3 mljrd. euro (līdz 430.5 mljrd. euro). Trešdien, 2007. gada 11. aprīlī galvenajai refinansēšanas operācijai 291.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 280 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1.6 mljrd. euro (līdz 183.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 181,179 −31
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 140,613 1,370
2.1 SVF debitoru parādi 9,772 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,841 1,370
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,565 −166
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,602 279
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,602 279
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 430,680 −12,849
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 280,001 −11,499
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 150,001 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 678 −1,350
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 14,741 −53
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 90,556 227
8 Valdības parāds euro 39,283 0
9 Pārējie aktīvi 226,351 1,373
Kopā aktīvi 1,161,570 −9,850
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 619,392 −6,601
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 183,662 −2,201
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 183,478 −1,608
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 53 −564
2.3 Termiņnoguldījumi 131 −24
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 −5
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 109 2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 57,564 −2,510
5.1 Saistības pret valdību 48,640 −2,626
5.2 Pārējās saistības 8,924 116
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,903 543
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 163 4
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 13,204 628
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 13,204 628
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,578 0
10 Pārējās saistības 69,041 115
11 Pārvērtēšanas konti 125,521 0
12 Kapitāls un rezerves 68,433 170
Kopā pasīvi 1,161,570 −9,850

Kontaktinformācija presei