Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 13. dubnu 2007

17. dubna 2007

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 13. dubna 2007 odpovídal pokles objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 31 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna z centrálních bank Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě z 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se zvýšil o 0,6 mld. EUR na 145,2 mld. EUR.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 90,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 6,6 mld. EUR na 619,4 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 2,6 mld. EUR na 48,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 12,3 mld. EUR na 430,5 mld. EUR. Ve středu 11. dubna 2007 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 291,5 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 280 mld. EUR.

Pomocí mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,7 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne to byly 2 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,1 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne to bylo 0,6 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1,6 mld. EUR na 183,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 181 179 −31
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 140 613 1 370
2.1 Pohledávky za MMF 9 772 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 841 1 370
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 565 −166
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 602 279
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 602 279
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 430 680 −12 849
5.1 Hlavní refinanční operace 280 001 −11 499
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 150 001 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 678 −1 350
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 14 741 −53
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 90 556 227
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 39 283 0
9 Ostatní aktiva 226 351 1 373
Aktiva celkem 1 161 570 −9 850
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 619 392 −6 601
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 183 662 −2 201
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 183 478 −1 608
2.2 Vkladová facilita 53 −564
2.3 Termínované vklady 131 −24
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 −5
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 109 2
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 57 564 −2 510
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 48 640 −2 626
5.2 Ostatní závazky 8 924 116
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 18 903 543
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 163 4
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 13 204 628
8.1 Vklady a ostatní závazky 13 204 628
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 578 0
10 Ostatní pasiva 69 041 115
11 Účty přecenění 125 521 0
12 Kapitál a rezervní fondy 68 433 170
Pasiva celkem 1 161 570 −9 850

Kontakty pro média