Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 13 april 2007

17 april 2007

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 13 april 2007 was de daling van EUR  31 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudakkoord tussen de Centrale Banken) van 27 september 2004, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,6 miljard naar EUR 145,2 miljard.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 90,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 6,6 miljard naar EUR 619,4 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 2,6 miljard naar EUR 48,6 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 12,3 miljard naar EUR 430,5 miljard. Op woensdag 11 april 2007 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 291,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 280 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,7 miljard (vergeleken met EUR 2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,6 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1,6 miljard naar EUR 183,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 181.179 −31
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 140.613 1.370
2.1 Vorderingen op het IMF 9.772 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.841 1.370
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.565 −166
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 14.602 279
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 14.602 279
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 430.680 −12.849
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 280.001 −11.499
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 150.001 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 678 −1.350
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 14.741 −53
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 90.556 227
8 Overheidsschuld, luidende in euro 39.283 0
9 Overige activa 226.351 1.373
Totaal activa 1.161.570 −9.850
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 619.392 −6.601
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 183.662 −2.201
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 183.478 −1.608
2.2 Depositofaciliteit 53 −564
2.3 Termijndeposito's 131 −24
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 −5
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 109 2
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 57.564 −2.510
5.1 Overheid 48.640 −2.626
5.2 Overige verplichtingen 8.924 116
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.903 543
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 163 4
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.204 628
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.204 628
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.578 0
10 Overige passiva 69.041 115
11 Herwaarderingsrekeningen 125.521 0
12 Kapitaal en reserves 68.433 170
Totaal passiva 1.161.570 −9.850

Contactpersonen voor de media