Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 13. aprila 2007

17. april 2007

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 13. aprila 2007, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 31 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je povečalo za 0,6 milijarde EUR na 145,2 milijarde EUR.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 0,2 milijarde EUR na 90,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 6,6 milijarde EUR na 619,4 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 2,6 milijarde EUR na 48,6 milijarde EUR.

Postavke v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 12,3 milijarde EUR na 430,5 milijarde EUR. V sredo, 11. aprila 2007, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 291,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 280 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,7 milijarde EUR (v primerjavi z 2 milijardama EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,6 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1,6 milijarde EUR na 183,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 181.179 −31
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 140.613 1.370
2.1 Terjatve do MDS 9.772 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.841 1.370
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.565 −166
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 14.602 279
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 14.602 279
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 430.680 −12.849
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 280.001 −11.499
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 150.001 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 678 −1.350
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 14.741 −53
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 90.556 227
8 Dolg širše države v EUR 39.283 0
9 Druga sredstva 226.351 1.373
Skupaj sredstva 1.161.570 −9.850
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 619.392 −6.601
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 183.662 −2.201
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 183.478 −1.608
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 53 −564
2.3 Vezane vloge 131 −24
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 −5
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 109 2
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 57.564 −2.510
5.1 Širša država 48.640 −2.626
5.2 Druge obveznosti 8.924 116
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 18.903 543
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 163 4
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 13.204 628
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 13.204 628
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.578 0
10 Druge obveznosti 69.041 115
11 Računi prevrednotenja 125.521 0
12 Kapital in rezerve 68.433 170
Skupaj obveznosti 1.161.570 −9.850

Stiki za medije