Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 13. aprill 2007

17. aprill 2007

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

13. aprillil 2007 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 31 miljoni euro võrra. Selle tingis eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas keskpankade 27. septembri 2004. aasta kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) suurenes 0,6 miljardi euro võrra 145,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht kasvas 0,2 miljardi euro võrra 90,6 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) vähenes 6,6 miljardi euro võrra 619,4 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 2,6 miljardi euro võrra 48,6 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 12,3 miljardi euro võrra 430,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 11. aprillil 2007 möödus 291,5 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 280 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,7 miljardi euro ulatuses (võrreldes 2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,1 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,6 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 1,6 miljardi euro võrra 183,5 miljardi euroni.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 181 179 −31
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 140 613 1 370
2.1 Nõuded RVFle 9 772 0
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 130 841 1 370
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 23 565 −166
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 14 602 279
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 602 279
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 430 680 −12 849
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 280 001 −11 499
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 150 001 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 678 −1 350
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 14 741 −53
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 90 556 227
8 Valitsussektori võlg eurodes 39 283 0
9 Muud varad 226 351 1 373
Varad kokku 1 161 570 −9 850
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 619 392 −6 601
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 183 662 −2 201
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 183 478 −1 608
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 53 −564
2.3 Tähtajalised hoiused 131 −24
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 −5
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 109 2
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 57 564 −2 510
5.1 Valitsussektor 48 640 −2 626
5.2 Muud kohustused 8 924 116
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 18 903 543
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 163 4
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 13 204 628
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 13 204 628
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 578 0
10 Muud kohustused 69 041 115
11 Ümberhindluskontod 125 521 0
12 Kapital ja reservid 68 433 170
Kohustused kokku 1 161 570 −9 850

Kontaktandmed