Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ εγκρίνει κριτήρια καταλληλότητας για πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις

9 Φεβρουαρίου 2012

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ενέκρινε συγκεκριμένα εθνικά κριτήρια καταλληλότητας και μέτρα ελέγχου κινδύνων αναφορικά με την προσωρινή αποδοχή πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων ως ασφαλειών στις πιστοδοτικές πράξεις του Ευρωσυστήματος. Αυτά αφορούν τις επτά εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) που είχαν υποβάλει σχετικές προτάσεις. Λεπτομερή στοιχεία για τα εν λόγω συγκεκριμένα εθνικά μέτρα θα καταστούν διαθέσιμα στους δικτυακούς τόπους των εν λόγω ΕθνΚΤ, πιο συγκεκριμένα της Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, της Banco de España, της Banque de France, της Banca d’Italia, της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, της Oesterreichische Nationalbank και της Banco de Portugal.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί συνέχεια της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2011 να αυξήσει τη διαθεσιμότητα ασφαλειών, δίδοντας τη δυνατότητα στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος, ως λύση προσωρινού χαρακτήρα, να δέχονται ως ασφάλεια πρόσθετες ενήμερες δανειακές απαιτήσεις.

Οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος εξακολουθούν να εργάζονται για την ανάπτυξη συγκεκριμένων εθνικών κριτηρίων καταλληλότητας για πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις. Τυχόν περαιτέρω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στο θέμα αυτό θα ανακοινωθούν στη μηνιαία δημοσίευση με τίτλο «Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)», καθώς και σε ανακοινώσεις από τις αντίστοιχες ΕθνΚΤ. Οι αντισυμβαλλόμενοι του Ευρωσυστήματος καλούνται να επικοινωνήσουν με τις οικείες ΕθνΚΤ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα εθνικά κριτήρια καταλληλότητας για πρόσθετες δανειακές απαιτήσεις. Τα γενικά κριτήρια καταλληλότητας του Ευρωσυστήματος για τις δανειακές απαιτήσεις, όπως ορίζονται στην έκδοση με τίτλο «Η εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ: Γενική τεκμηρίωση για τα μέσα και τις διαδικασίες νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος» παραμένουν αμετάβλητα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου