Menu

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień 2017

Infrastruktura rynku i płatności

Standardy Eurosystemu dotyczące korzystania z agentów trójstronnych w operacjach kredytowych Eurosystemu

28 lipca 2017 Rada Prezesów zatwierdziła standardy Eurosystemu dotyczące korzystania z agentów trójstronnych (TPA) w operacjach kredytowych Eurosystemu, aby oceny kwalifikacji stały się bardziej przejrzyste dla uczestników rynku. Standardy te zostaną opublikowane na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie dostępu do centralnego rejestru kredytowego i rejestru rachunków bankowych

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2017/28 w dniu 2 sierpnia 2017 na wniosek Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarskiego).

Nadzór bankowy

Konsultacje społeczne w sprawie przewodnika do kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych

25 lipca 2017 Rada Prezesów nie zgłosiła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji społecznych dotyczących przewodnika do kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych. Oczekuje się, że po analizie uwag zgłoszonych podczas konsultacji ostateczna wersja przewodnika zostanie przedstawiona Radzie ds. Nadzoru do zatwierdzenia oraz Radzie Prezesów do przyjęcia w ostatnim kwartale 2017 roku. Przewodnik jest dostępny na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Kontakt z mediami