Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. marcu 2008

26. marca 2008

Poznámka na úvod

Mimoriadne okolnosti v jednej z centrálnych bánk Eurosystému, ktoré jej zabránili zostaviť svoju súvahu k 7. a 14. marcu 2008, pokračujú a neumožnili jej zostaviť súvahu ani k 21. marcu 2008. Tohtotýždenný konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému preto obsahuje posledné dostupné súvahové údaje, ktoré táto centrálna banka poskytla, t. j. údaje z jej finančného výkazu k 29. februáru 2008.

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. marca 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 55 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,7 mld. EUR na 139,1 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) predstavoval 107,3 mld. EUR (podobne ako v predchádzajúcom týždni). Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 7,1 mld. EUR na 665,7 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 9,4 mld. EUR na 72,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) stúpol o 7,7 mld. EUR na 483,6 mld. EUR. V stredu 19. marca 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 209,5 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 202 mld. EUR. Vo štvrtok 20. marca 2008 bol uzavretý refinančný dolaďovací obchod v objeme 15 mld. EUR so splatnosťou 25. marca 2008.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s takmer nulovou hodnotou v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,7 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 9,4 mld. EUR na 219,6 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 201 137 −55
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 139 399 251
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 027 52
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 372 199
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 25 288 854
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 14 843 0
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 14 843 0
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 484 635 8 171
5.1 Hlavné refinančné obchody 201 734 −7 298
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 267 366 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 15 000 15 000
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 498 449
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 37 20
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 236 786
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 107 287 −4
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 38 640 0
9 Ostatné aktíva 333 249 1 601
Úhrn aktív 1 378 714 11 604
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 665 749 7 059
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 220 598 −8 856
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 219 593 −9 366
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 727 500
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 278 10
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 216 2
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 80 715 9 715
5.1 Verejná správa 72 947 9 400
5.2 Ostatné záväzky 7 768 315
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 36 796 695
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 517 932
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 18 802 −554
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 18 802 −554
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 311 0
10 Ostatné pasíva 130 740 2 606
11 Účty precenenia 147 666 0
12 Kapitál a rezervy 70 604 5
Úhrn pasív 1 378 714 11 604
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá