Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 21. martā

2008. gada 26. martā

Ievada piezīmes

Ārkārtējie apstākļi, kas neļāva vienai Eurosistēmas centrālajai bankai sagatavot bilanci 2008. gada 7. martā un 14. martā, joprojām pastāv, un šī centrālā banka nevarēja sagatavot bilanci arī 2008. gada 21. martā. Tāpēc šīs nedēļas Eurosistēmas konsolidētajā finanšu pārskatā atspoguļoti jaunākie pieejamie bilances dati, ko sniegusi minētā Eurosistēmas centrālā banka – šīs bankas finanšu pārskats 2008. gada 29. februārī.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 21. martā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 55 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar 2004. gada 27. septembra Centrālo banku nolīgumu par zeltu).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 139.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms bija 107.3 mljrd. euro (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 7.1 mljrd. euro (līdz 665.7 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 9.4 mljrd. euro (līdz 72.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 7.7 mljrd. euro (līdz 483.6 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 19. martā galvenajai refinansēšanas operācijai 209.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 202 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2008. gada 20. martā tika noslēgta likviditāti palielinoša precizējošā operācija 15 mljrd. euro apmērā ar termiņu 2008. gada 25. marts.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – faktiski nulle), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro ).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 9.4 mljrd. euro (līdz 219.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 201,137 −55
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 139,399 251
2.1 SVF debitoru parādi 9,027 52
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,372 199
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 25,288 854
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 14,843 0
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 14,843 0
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 484,635 8,171
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 201,734 −7,298
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 267,366 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 15,000 15,000
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 498 449
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 37 20
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 34,236 786
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 107,287 −4
8 Valdības parāds euro 38,640 0
9 Pārējie aktīvi 333,249 1,601
Kopā aktīvi 1,378,714 11,604
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 665,749 7,059
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 220,598 −8,856
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 219,593 −9,366
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 727 500
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 278 10
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 216 2
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 80,715 9,715
5.1 Saistības pret valdību 72,947 9,400
5.2 Pārējās saistības 7,768 315
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 36,796 695
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,517 932
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,802 −554
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 18,802 −554
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,311 0
10 Pārējās saistības 130,740 2,606
11 Pārvērtēšanas konti 147,666 0
12 Kapitāls un rezerves 70,604 5
Kopā pasīvi 1,378,714 11,604
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem