SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. marts 2008

26. marts 2008

Indledende bemærkninger

De særlige omstændigheder, der hindrede én af centralbankerne i Eurosystemet i at udarbejde sin balance pr. 7. marts og 14. marts 2008, er stadig gældende og har også forhindret udarbejdelsen af en balance pr. 21. marts 2008. Derfor afspejler Eurosystemets konsoliderede balance i denne uge de senest tilgængelige balanceoplysninger fra denne centralbank, dvs. dens balance pr. 29. februar 2008.

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. marts 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 55 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,7 mia. euro til 139,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) var på 107,3 mia. euro, hvilket var næsten det samme som i ugen før. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 7,1 mia. euro til 665,7 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 9,4 mia. euro til 72,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 7,7 mia. euro til 483,6 mia. euro. Onsdag den 19. marts 2008 udløb en primær markedsoperation på 209,5 mia. euro, og en ny på 202 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 20. marts 2008 blev en likviditetstilførende finjusterende operation på 15 mia. euro med udløbsdato den 25. marts 2008 afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,7 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 9,4 mia. euro til 219,6 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 201.137 −55
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 139.399 251
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.027 52
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.372 199
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 25.288 854
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 14.843 0
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 14.843 0
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 484.635 8.171
5.1 Primære markedsoperationer 201.734 −7.298
5.2 Langfristede markedsoperationer 267.366 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 15.000 15.000
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 498 449
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 37 20
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.236 786
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 107.287 −4
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 38.640 0
9 Andre aktiver 333.249 1.601
Aktiver i alt 1.378.714 11.604
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 665.749 7.059
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 220.598 −8.856
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 219.593 −9.366
2.2 Indlånsfacilitet 727 500
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 278 10
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 216 2
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 80.715 9.715
5.1 Offentlig forvaltning og service 72.947 9.400
5.2 Andre forpligtelser 7.768 315
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 36.796 695
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.517 932
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 18.802 −554
8.1 Indlån og andre forpligtelser 18.802 −554
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.311 0
10 Andre forpligtelser 130.740 2.606
11 Revalueringskonti 147.666 0
12 Kapital og reserver 70.604 5
Passiver i alt 1.378.714 11.604
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt