European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Christine Lagarde, Πρόεδρος της ΕΚΤ,
Luis de Guindos, Αντιπρόεδρος της ΕΚΤ

Φρανκφούρτη, 10 Ιουνίου 2021

Κυρίες και κύριοι, ο Αντιπρόεδρος και εγώ σας καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Θα σας ενημερώσουμε τώρα για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία συμμετείχε και ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Dombrovskis.

Μετά τη συρρίκνωση που παρατηρήθηκε το α΄ τρίμηνο του έτους, έχει αρχίσει η σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας της ζώνης του ευρώ, καθώς η κατάσταση λόγω πανδημίας βελτιώνεται και οι εκστρατείες εμβολιασμού σημειώνουν σημαντική πρόοδο. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία σηματοδοτούν ανάκαμψη της δραστηριότητας των υπηρεσιών και συνεχιζόμενη δυναμική της μεταποιητικής παραγωγής. Αναμένουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα θα επιταχυνθεί το β΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους, καθώς θα αρθούν περαιτέρω περιοριστικά μέτρα. Η ανάκαμψη της καταναλωτικής δαπάνης, η ισχυρή παγκόσμια ζήτηση και η διευκολυντική κατεύθυνση της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής θα παρέχουν σημαντική στήριξη στην ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, εξακολουθούν να υφίστανται αβεβαιότητες, καθώς οι βραχυπρόθεσμες οικονομικές προοπτικές συνεχίζουν να εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας και από τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσει η οικονομία μετά την επανεκκίνησή της. Ο πληθωρισμός επιταχύνθηκε τους τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω επιδράσεων της βάσης σύγκρισης, πρόσκαιρων παραγόντων και της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω το β΄ εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια να μειωθεί καθώς οι προσωρινοί παράγοντες θα εξαλείφονται. Οι νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων μας καταδεικνύουν σταδιακή αύξηση των πιέσεων στον υποκείμενο πληθωρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής, αν και οι πιέσεις παραμένουν συγκρατημένες σε ένα περιβάλλον όπου η υποαπασχόληση των πόρων στην οικονομία εξακολουθεί να είναι σημαντική και θα απορροφηθεί μόνο σταδιακά στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής. Ο μετρούμενος πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλότερο επίπεδο από τον στόχο μας στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής.

Εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης κατά την περίοδο της πανδημίας για να μειωθεί η αβεβαιότητα και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, πράγμα που θα στηρίξει την οικονομική δραστηριότητα και θα διαφυλάξει τη σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα. Οι συνθήκες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά έχουν παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερές μετά τη συνεδρίασή μας για τη νομισματική πολιτική που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο. Όμως, τα επιτόκια της αγοράς αυξήθηκαν περαιτέρω. Ενώ εν μέρει αποτυπώνει τη βελτίωση των οικονομικών προοπτικών, η συνεχιζόμενη αύξηση των επιτοκίων της αγοράς θα μπορούσε να σημαίνει αυστηροποίηση των ευρύτερων συνθηκών χρηματοδότησης που αφορούν ολόκληρη την οικονομία. Μια τέτοια αυστηροποίηση θα ήταν πρόωρη και θα ενείχε κίνδυνο για τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικονομίας και τις προοπτικές για τον πληθωρισμό.

Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να επιβεβαιώσει την πολύ διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής του.

Θα διατηρήσουμε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Αναμένουμε ότι θα παραμείνουν στα σημερινά τους ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσουμε ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζουμε και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού.

Θα συνεχίσουμε να διενεργούμε καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP), το συνολικό ποσό του οποίου ανέρχεται σε 1.850 δισεκ. ευρώ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαρτίου 2022 και, σε κάθε περίπτωση, μέχρις ότου το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι η κρίση του κωρονοϊού έχει λήξει. Βάσει κοινής αξιολόγησης των συνθηκών χρηματοδότησης και των προοπτικών για τον πληθωρισμό, το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP το επόμενο τρίμηνο θα εξακολουθήσουν να διενεργούνται με ρυθμό σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τους πρώτους μήνες του έτους.

Θα διενεργούμε τις αγορές μας με ευελιξία σύμφωνα με τις συνθήκες στην αγορά και με σκοπό να αποτρέψουμε την υιοθέτηση αυστηρότερων συνθηκών χρηματοδότησης που δεν συμβαδίζουν με την αντιστάθμιση της προς τα κάτω επίδρασης που ασκεί η πανδημία στην προβλεπόμενη πορεία του πληθωρισμού. Επιπλέον, η ευελιξία των αγορών ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού και τις χώρες θα συνεχίσει να στηρίζει την ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Αν μπορούν να διατηρηθούν ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης με ροές αγορών στοιχείων ενεργητικού που δεν οδηγούν σε εξάντληση του συνολικού ποσού του προγράμματος PEPP στη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα των καθαρών αγορών του, το ποσό αυτό δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί στο ακέραιο. Ομοίως, το συνολικό ποσό μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να αναπροσαρμοστεί με σκοπό τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης οι οποίες θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση της αρνητικής διαταραχής που ασκεί η πανδημία στην πορεία του πληθωρισμού.

Θα συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε τα ποσά κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP κατά τη λήξη τους τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2023. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική σταδιακή μείωση (roll-off) του χαρτοφυλακίου PEPP θα ρυθμιστεί κατά τρόπο ώστε να αποφευχθούν παρεμβολές στην ενδεδειγμένη κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής.

Η διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) θα συνεχιστεί με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως. Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής μας και ότι θα λήξουν λίγο πριν αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ.

Σκοπεύουμε επίσης να συνεχίσουμε να επανεπενδύουμε, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα αρχίσουμε να αυξάνουμε τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και πάντως για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για τη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών ρευστότητας και ενός διευκολυντικού, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής.

Τέλος, θα συνεχίσουμε επίσης να παρέχουμε άφθονη ρευστότητα μέσω των πράξεων αναχρηματοδότησης που διενεργούμε. Η χρηματοδότηση που αντλείται μέσω της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη στήριξη των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Τα μέτρα που έχουμε λάβει συμβάλλουν στη διατήρηση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης για όλους τους τομείς της οικονομίας, κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για μια βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη και για τη διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών. Θα συνεχίσουμε επίσης να παρακολουθούμε τις εξελίξεις στη συναλλαγματική ισοτιμία σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες συνέπειές τους για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του πληθωρισμού. Παραμένουμε έτοιμοι να προσαρμόσουμε καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτουμε προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή μας κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας για συμμετρία.

Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω με περισσότερες λεπτομέρειες την αξιολόγησή μας, ξεκινώντας από την οικονομική ανάλυση. Το α΄ τρίμηνο του έτους, το πραγματικό ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ μειώθηκε περαιτέρω, κατά 0,3%, και διαμορφώθηκε σε επίπεδο κατά 5,1% χαμηλότερο από το προ της πανδημίας επίπεδό του το δ΄ τρίμηνο του 2019. Έρευνες για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές και δείκτες υψηλής συχνότητας καταδεικνύουν σημαντική βελτίωση της δραστηριότητας το β΄ τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Οι έρευνες για τις επιχειρήσεις δείχνουν ισχυρή ανάκαμψη της δραστηριότητας των υπηρεσιών καθώς ο αριθμός των κρουσμάτων μειώνεται, γεγονός που θα επιτρέψει τη σταδιακή ομαλοποίηση των δραστηριοτήτων που προϋποθέτουν περισσότερες επαφές. Η μεταποιητική παραγωγή παραμένει σθεναρή, υποβοηθούμενη από την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση, αν και τα φαινόμενα συμφόρησης από την πλευρά της προσφοράς θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντιξοότητες στη βιομηχανική δραστηριότητα σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Οι δείκτες για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ενισχύονται, υποδηλώνοντας ισχυρή ανάκαμψη της ιδιωτικής κατανάλωσης την προσεχή περίοδο. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις εμφανίζονται ανθεκτικές, παρά τους ασθενέστερους εταιρικούς ισολογισμούς και τις αβέβαιες ακόμη οικονομικές προοπτικές.

Αναμένουμε ότι η ανάπτυξη θα εξακολουθήσει να βελτιώνεται σθεναρά το β΄ εξάμηνο του 2021, καθώς η πρόοδος των εκστρατειών εμβολιασμού θα επιτρέψει την περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, η ανάκαμψη της οικονομίας της ζώνης του ευρώ αναμένεται να ευνοηθεί από την ισχυρότερη παγκόσμια και εγχώρια ζήτηση καθώς και από τη συνεχιζόμενη στήριξη τόσο από τη νομισματική όσο και από τη δημοσιονομική πολιτική.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται σε γενικές γραμμές στο βασικό σενάριο των μακροοικονομικών προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Ιουνίου 2021. Σύμφωνα με αυτές τις προβολές ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε 4,6% το 2021, 4,7% το 2022 και 2,1% το 2023. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Μαρτίου 2021, οι προοπτικές για την οικονομική δραστηριότητα έχουν αναθεωρηθεί προς τα άνω για το 2021 και το 2022, ενώ παραμένουν αμετάβλητες για το 2023.

Συνολικά, διαπιστώνουμε ότι οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ είναι σε γενικές γραμμές ισορροπημένοι. Αφενός, μια ακόμη πιο ισχυρή ανάκαμψη θα μπορούσε να στηριχθεί σε ευνοϊκότερες προοπτικές για την παγκόσμια ζήτηση και μια ταχύτερη από ό,τι αναμενόταν μείωση των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών μόλις αρθούν οι κοινωνικοί και ταξιδιωτικοί περιορισμοί. Αφετέρου, η συνεχιζόμενη πανδημία, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης μεταλλάξεων του ιού, και οι επιπτώσεις της στις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές συνθήκες συνεχίζουν να αποτελούν πηγές καθοδικού κινδύνου.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική δημοσίευση της Eurostat, ο ετήσιος πληθωρισμός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε από 1,3% τον Μάρτιο σε 1,6% τον Απρίλιο και 2,0% τον Μάιο του 2021. Αυτή η άνοδος οφειλόταν κυρίως σε μια ισχυρή αύξηση του πληθωρισμού των τιμών της ενέργειας, που αντανακλά σημαντικές ανοδικές επιδράσεις της βάσης σύγκρισης καθώς και μηνιαίες αυξήσεις και, σε μικρότερη έκταση, μια ελαφριά αύξηση του πληθωρισμού των τιμών των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών. Ο μετρούμενος πληθωρισμός είναι πιθανόν να αυξηθεί περαιτέρω προς το φθινόπωρο, αντανακλώντας κυρίως την αντιστροφή της προσωρινής μείωσης του ΦΠΑ στη Γερμανία. Ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί ξανά στην αρχή του επόμενου έτους καθώς οι πρόσκαιροι παράγοντες θα εξαλειφθούν και οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας θα επιβραδυνθούν.

Αναμένουμε ότι οι υποκείμενες πιέσεις στις τιμές θα αυξηθούν κατά τι το τρέχον έτος λόγω των πρόσκαιρων περιορισμών από την πλευρά της προσφοράς και λόγω της ανάκαμψης της εγχώριας ζήτησης. Ωστόσο, οι πιέσεις στις τιμές είναι πιθανόν να παραμείνουν συνολικά συγκρατημένες, εν μέρει αντανακλώντας τις ασθενείς πιέσεις στους μισθούς, σε ένα περιβάλλον ακόμη σημαντικής υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία, καθώς και την ανατίμηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ.

Όταν ο αντίκτυπος της πανδημίας εξασθενήσει, η υποχώρηση του υψηλού επιπέδου υποαπασχόλησης των πόρων στην οικονομία, υποβοηθούμενη από τη διευκολυντική κατεύθυνση της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, θα συμβάλει στη σταδιακή άνοδο του υποκείμενου πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα. Οι δείκτες των πιο μακροπρόθεσμων προσδοκιών για τον πληθωρισμό που βασίζονται σε στοιχεία ερευνών και σε στοιχεία της αγοράς παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αν και οι δείκτες που βασίζονται σε στοιχεία της αγοράς συνεχίζουν την ανοδική πορεία τους.

Η αξιολόγηση αυτή αντανακλάται σε γενικές γραμμές στο βασικό σενάριο των μακροοικονομικών προβολών των εμπειρογνωμόνων του Ευρωσυστήματος για τη ζώνη του ευρώ του Ιουνίου 2021, σύμφωνα με το οποίο ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί σε 1,9% το 2021, 1,5% το 2022 και 1,4% το 2023. Σε σύγκριση με τις μακροοικονομικές προβολές των εμπειρογνωμόνων της ΕΚΤ του Μαρτίου 2021, οι προοπτικές για τον πληθωρισμό έχουν αναθεωρηθεί προς τα άνω για το 2021 και το 2022, σε μεγάλο βαθμό λόγω προσωρινών παραγόντων και του υψηλότερου πληθωρισμού των τιμών της ενέργειας. Οι εν λόγω προοπτικές παραμένουν αμετάβλητες για το 2023, καθώς η αύξηση του υποκείμενου πληθωρισμού αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό από την αναμενόμενη μείωση του πληθωρισμού των τιμών της ενέργειας. Ο πληθωρισμός (βάσει του ΕνΔΤΚ) χωρίς τις τιμές της ενέργειας και των ειδών διατροφής αναμένεται, σύμφωνα με τις προβολές, να αυξηθεί από 1,1% το 2021 σε 1,3% το 2022 και 1,4% το 2023, αναθεωρημένος προς τα άνω σε όλη τη διάρκεια του χρονικού ορίζοντα προβολής σε σύγκριση με τις προβολές του Μαρτίου 2021.

Όσον αφορά τη νομισματική ανάλυση, ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια (Μ3) υποχώρησε σε 9,2% τον Απρίλιο του 2021, έπειτα από 10,0% τον Μάρτιο και 12,3% τον Φεβρουάριο. Η επιβράδυνση τον Μάρτιο και τον Απρίλιο οφειλόταν εν μέρει σε ισχυρές αρνητικές επιδράσεις της βάσης σύγκρισης καθώς οι μεγάλες εισροές κατά την αρχική φάση της πανδημίας δεν καταγράφηκαν στα ετήσια στατιστικά στοιχεία για τον ρυθμό αύξησης. Αντανακλά επίσης τη συγκράτηση της πιο βραχυπρόθεσμης νομισματικής δυναμικής, η οποία προέρχεται κυρίως από τις υποτονικές εξελίξεις στις καταθέσεις των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων τον Απρίλιο και τις χαμηλότερες ανάγκες σε ρευστότητα καθώς η κατάσταση λόγω πανδημίας βελτιώνεται. Οι συνεχιζόμενες αγορές στοιχείων ενεργητικού από το Ευρωσύστημα εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή δημιουργίας χρήματος. Ενώ και αυτό επιβραδύνεται, το στενό νομισματικό μέγεθος Μ1 παρέμεινε ο βασικός παράγοντας που συμβάλλει στην αύξηση της ποσότητας χρήματος με την ευρεία έννοια. Η ισχυρή συμβολή του συμβαδίζει με την υψηλή ακόμη προτίμηση για ρευστότητα στον τομέα διακράτησης χρήματος και με το χαμηλό κόστος ευκαιρίας όσον αφορά τη διακράτηση των πιο ρευστών μορφών χρήματος.

O ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τον ιδιωτικό τομέα υποχώρησε σε 3,2% τον Απρίλιο, από 3,6% τον Μάρτιο και 4,5% τον Φεβρουάριο. Αυτή η υποχώρηση σημειώθηκε σε ένα περιβάλλον αντίρροπης δυναμικής των τραπεζικών χορηγήσεων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. O ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις υποχώρησε σε 3,2% τον Απρίλιο, από 5,3% τον Μάρτιο και 7,0% τον Φεβρουάριο. Η συρρίκνωση αντανακλά μεγάλες αρνητικές επιδράσεις της βάσης σύγκρισης και κάποια επίσπευση της έκδοσης δανείων τον Μάρτιο σε σχέση με τον Απρίλιο. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των δανείων προς τα νοικοκυριά επιταχύνθηκε σε 3,8% τον Απρίλιο, από 3,3% τον Μάρτιο και 3,0% τον Φεβρουάριο, υποβοηθούμενος από ισχυρές μηνιαίες ροές και θετικές επιδράσεις της βάσης σύγκρισης.

Συνολικά, τα μέτρα πολιτικής που έχουμε λάβει, μαζί με τα μέτρα που θέσπισαν οι εθνικές κυβερνήσεις και τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εξακολουθούν να είναι ουσιώδη για τη στήριξη των συνθηκών τραπεζικών χορηγήσεων και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, ιδίως για όσους πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.

Συνοπτικά, η διασταύρωση του αποτελέσματος της οικονομικής ανάλυσης με τις ενδείξεις από τη νομισματική ανάλυση επιβεβαίωσε ότι εξακολουθεί να είναι αναγκαίος ένας διευκολυντικός, σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής πολιτικής για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και τη σθεναρή σύγκλιση του πληθωρισμού προς επίπεδα κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Όσον αφορά τις δημοσιονομικές πολιτικές, είναι καίριας σημασίας να υιοθετηθεί μια φιλόδοξη και συντονισμένη κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής, επειδή η πρόωρη απόσυρση της δημοσιονομικής στήριξης θα αποτελούσε κίνδυνο να εξασθενήσει η ανάκαμψη και να ενταθούν οι μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες. Οι εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές θα πρέπει επομένως να συνεχίσουν να παρέχουν καίριας σημασίας και έγκαιρη στήριξη προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που εκτίθενται περισσότερο στη συνεχιζόμενη πανδημία και στα συναφή περιοριστικά μέτρα. Ταυτόχρονα, τα δημοσιονομικά μέτρα θα πρέπει να εξακολουθούν να έχουν προσωρινό χαρακτήρα και να είναι αντικυκλικά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι είναι επαρκώς στοχευμένα από τη φύση τους για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις ευπάθειες και να στηρίξουν τη γρήγορη ανάκαμψη της οικονομίας στη ζώνη του ευρώ. Τα τρία δίχτυα ασφαλείας που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους εργαζομένους, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις παρέχουν σημαντική χρηματοδοτική στήριξη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επαναλαμβάνει τον βασικό ρόλο του πακέτου Next Generation EU. Καλεί τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια παραγωγικά, συνοδευόμενα από διαρθρωτικές πολιτικές που ενισχύουν την παραγωγικότητα. Αυτό θα επιτρέψει στο πρόγραμμα Next Generation EU να συμβάλει σε μια ταχύτερη, ισχυρότερη και πιο ομοιόμορφη ανάκαμψη και θα οδηγήσει σε ενίσχυση της ανθεκτικότητας και του αναπτυξιακού δυναμικού των οικονομιών των κρατών μελών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα θα στηρίξει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ Τέτοιες διαρθρωτικές πολιτικές είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη βελτίωση των οικονομικών δομών και θεσμών και για την επιτάχυνση της μετάβασης στην πράσινη και την ψηφιακή οικονομία.

Και τώρα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις.

Για την ακριβή διατύπωση η οποία έχει συμφωνηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, συμβουλευθείτε την αγγλική έκδοση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου