European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
  • INLEIDENDE VERKLARING

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Luis de Guindos, Vicepresident van de ECB,
Frankfurt am Main, 25 oktober 2018

Dames en heren, de Vicepresident en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, die tevens werd bijgewoond door de Vice-Voorzitter van de Commissie, de heer Dombrovskis.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij blijven verwachten dat deze ten minste de hele zomer van 2019 op hun huidige niveau zullen blijven, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om te zorgen voor een verdergaande duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Met betrekking tot de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen: wij zullen doorgaan met het doen van netto-aankopen in het kader van het programma voor de aankoop van activa (APP) en wel tegen het nieuwe maandelijkse bedrag van €15 miljard tot eind december 2018. Mits de inflatievooruitzichten voor de middellange termijn worden bevestigd door binnenkomende gegevens verwachten wij dat de netto-aankopen dan zullen worden beëindigd. Wij zijn voornemens voor langere tijd na afloop van onze netto activa-aankopen de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, te herinvesteren, en in ieder geval zo lang als noodzakelijk is om gunstige liquiditeitscondities en een ruime mate van monetaire accommodatie te handhaven.

De binnenkomende informatie, hoewel deze enigszins zwakker is dan verwacht, blijft over het geheel genomen in overeenstemming met een aanhoudende breed gedragen expansie van de economie van het eurogebied en een geleidelijk stijgende inflatiedruk. De onderliggende sterkte van de economie blijft steun geven aan ons vertrouwen dat de duurzame convergentie van de inflatie in de richting van onze doelstelling zal aanhouden, en in stand zal blijven zelfs na een geleidelijke afbouw van onze netto-aankopen van activa. Tegelijkertijd blijven de onzekerheden in verband met protectionisme, kwetsbaarheden in de opkomende markten en volatiliteit op de financiële markten groot. Een aanzienlijke monetairbeleidsstimulans is nog steeds nodig om steun te geven aan de verdere opbouw van de binnenlandse prijsdruk en de totale-inflatieontwikkelingen op de middellange termijn. Deze ondersteuning zal blijven worden verschaft door de netto activa-aankopen tot het einde van het jaar, door de aanzienlijke omvang van de aangekochte activa en de daarmee verband houdende herinvesteringen, alsook door onze verbeterde indicaties omtrent de basisrentetarieven van de ECB. In elk geval staat de Raad van Bestuur klaar om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat de inflatie zich op duurzame wijze blijft ontwikkelen in de richting van de inflatiedoelstelling van de Raad van Bestuur.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. Het reële bbp van het eurogebied steeg in zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2018 kwartaal-op-kwartaal met 0,4%. De binnenkomende informatie, hoewel deze enigszins zwakker is dan verwacht, blijft over het geheel genomen in overeenstemming met ons basisscenario van een aanhoudende breed gedragen economische expansie, ondersteund door de binnenlandse vraag en verdere verbeteringen op de arbeidsmarkt. Enkele recente sectorspecifieke ontwikkelingen zijn van invloed op het groeiprofiel op de korte termijn. Onze monetairbeleidsmaatregelen blijven de binnenlandse vraag schragen. De particuliere consumptie wordt bevorderd door de voortgaande toenemende werkgelegenheid en door stijgende lonen. Tegelijkertijd worden de bedrijfsinvesteringen ondersteund door de solide binnenlandse vraag, gunstige financieringscondities en toenemende winstgevendheid van bedrijven. De investeringen in woningen blijven robuust. Daarnaast zal de expansie van de mondiale bedrijvigheid naar verwachting de uitvoer uit het eurogebied steun blijven geven, zij het in een trager tempo.

De risico's rond de groeivooruitzichten voor het eurogebied kunnen nog steeds globaal genomen worden beoordeeld als in evenwicht. Tegelijkertijd blijven de risico’s in verband met protectionisme, kwetsbaarheden in de opkomende markten en volatiliteit op de financiële markten groot.

De HICP-inflatie van het eurogebied op jaarbasis steeg in september 2018 naar 2,1%, vanaf 2,0% in augustus, voornamelijk ten gevolge van een hogere inflatie van de energie- en voedingsmiddelenprijzen. Op basis van de huidige futuresprijzen voor olie, zal de totale inflatie op jaarbasis de komende maanden waarschijnlijk rond het huidige niveau schommelen. Hoewel de maatstaven van de onderliggende inflatie over het algemeen gematigd blijven, zijn zij wel gestegen ten opzichte van eerdere lage niveaus. De binnenlandse kostendruk wordt sterker en breder bij hoge niveaus van capaciteitsbenutting en krapper wordende arbeidsmarkten. De onderliggende inflatie zal naar verwachting tegen het einde van het jaar aantrekken en op de middellange termijn verder stijgen, ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische expansie en stijgende loongroei.

Wat de monetaire analyse betreft, kwam de groei van het ruime monetaire aggregaat (M3) in september 2018 uit op 3,5%, ten opzichte van 3,4% in augustus. Behoudens enige volatiliteit in de maandstromen wordt de M3-groei in toenemende mate ondersteund door de schepping van bancair krediet. Het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 blijft de belangrijkste bijdrage leveren aan de ruime geldgroei.

De groei van de kredietverlening aan de private sector trok verder aan, en zette daarmee de opwaartse tendens die sinds het begin van 2014 wordt waargenomen, voort. Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen steeg in september 2018 naar 4,3%, ten opzichte van 4,1% in augustus, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens uitkwam op 3,1%, onveranderd ten opzichte van de voorafgaande maand. Uit de enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied over het derde kwartaal van 2018 komt naar voren dat de kredietgroei blijft worden ondersteund door een toenemende vraag in alle leningcategorieën en door gunstige bancaire kredietvoorwaarden voor leningen aan ondernemingen en leningen voor woningaankoop.

De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de leenvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens, de toegang tot financiering (in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen), en aan de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde dat een ruime mate van monetaire accommodatie nog steeds noodzakelijk is voor de aanhoudende duurzame convergentie van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2% op de middellange termijn.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbeslotener bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op de langere termijn te verhogen en kwetsbaarheden te verminderen. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen in landen van het eurogebied dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteit en het groeipotentieel van het eurogebied te stimuleren. Wat het begrotingsbeleid betreft, maakt de breed gedragen expansie het wenselijk begrotingsbuffers weer op te bouwen. Dit is met name belangrijk in landen waar de overheidsschuld hoog is en waarvoor volledige naleving van het Stabiliteits- en Groeipact van cruciaal belang is om een gezonde begrotingspositie te waarborgen. Net zo blijft het in de tijd en in de verschillende landen op transparante en consistente wijze tenuitvoerleggen van het begrotingskader en het kader voor economisch bestuur van de EU van essentieel belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het verbeteren van de werking van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur roept op tot specifieke en vastbesloten stappen om de bankenunie en de kapitaalmarktenunie te voltooien.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media