European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

PERSCONFERENTIE

Mario Draghi, President van de ECB,
Vítor Constâncio, Vice-President van de ECB,
Frankfurt am Main, 25 januari 2018

INLEIDENDE VERKLARING

Dames en heren, allereerst wens ik u allen uiteraard een gelukkig nieuwjaar. De Vice-President en ik heten u van harte welkom bij onze persconferentie. We zullen nu verslag doen van de vergadering van de Raad van Bestuur van vandaag, die tevens werd bijgewoond door de Vice-Voorzitter van de Commissie, de heer Dombrovskis.

Op basis van onze reguliere economische en monetaire analyses hebben wij besloten de basisrentetarieven van de ECB onveranderd te laten. Wij blijven verwachten dat deze voor langere tijd, en ruim voorbij de periode van onze netto activa-aankopen, op hun huidige niveau zullen blijven.

Wat de bijzondere monetairbeleidsmaatregelen betreft, bevestigen wij dat het de bedoeling is dat onze netto activa-aankopen voor het nieuwe bedrag van € 30 miljard per maand doorlopen tot eind september 2018 of zo nodig langer, en in ieder geval totdat de Raad van Bestuur bewijs ziet van een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie in overeenstemming met zijn inflatiedoelstelling. Indien de vooruitzichten minder gunstig worden, of de financiële omstandigheden niet langer in overeenstemming zijn met verdere ontwikkeling naar een aanhoudende verandering in het beloop van de inflatie, dan staan wij klaar het programma voor de aankoop van activa wat betreft omvang en/of duur uit te breiden. Het Eurosysteem zal de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, voor langere tijd na afloop van zijn netto activa-aankopen herinvesteren, in ieder geval zo lang als noodzakelijk is. Dit zal bijdragen aan zowel gunstige liquiditeitscondities als aan een passende monetairbeleidskoers.

De binnenkomende informatie bevestigt een stevig tempo van economische expansie, dat in de tweede helft van 2017 meer dan verwacht versnelde. De krachtige conjuncturele dynamiek, de aanzienlijke vermindering van de economische onderbenutting en de toenemende bezettingsgraad doen ons vertrouwen groeien dat de inflatie zal convergeren naar onze inflatiedoelstelling van onder maar dicht bij 2%. Tegelijkertijd blijft de binnenlandse prijsdruk over het geheel genomen gematigd en moet deze nog steeds overtuigende tekenen laten zien van een aanhoudende opwaartse trend. Tegen deze achtergrond vertegenwoordigt de recente volatiliteit van de wisselkoers een bron van onzekerheid die vanwege de mogelijke implicaties ervan voor de middellangetermijnvooruitzichten voor de prijsstabiliteit, gevolgd moet worden. Over het geheel genomen blijft een ruime mate van monetaire stimulans nodig om de onderliggende inflatiedruk te doen blijven toenemen en de ontwikkelingen in de totale inflatie op de middellange termijn te ondersteunen. Deze aanhoudende monetaire ondersteuning wordt verschaft door de netto activa-aankopen, door de aanzienlijke omvang van de aangekochte activa en de komende herinvesteringen, alsook door onze indicaties omtrent het toekomstige rentebeleid.

Laat ik nu gedetailleerder ingaan op onze beoordeling, te beginnen met de economische analyse. Het reële bbp steeg in het derde kwartaal van 2017 kwartaal-op-kwartaal met 0,7%, na een vergelijkbare groei in het tweede kwartaal. De meest recente economische gegevens en enquête-uitkomsten wijzen op een aanhoudend sterke en breedgedragen groeidynamiek rond de jaarwisseling. Onze monetairbeleidsmaatregelen, die de afbouw van schuldposities hebben gefaciliteerd, blijven de binnenlandse vraag schragen. De particuliere consumptie wordt ondersteund door een toenemende werkgelegenheid, die tevens profiteert van in het verleden doorgevoerde hervormingen op de arbeidsmarkt, en door een groeiend vermogen van huishoudens. De bedrijfsinvesteringen blijven versterken dankzij de zeer gunstige financieringscondities, toenemende winstgevendheid van bedrijven en solide vraag. De investeringen in woningen zijn de afgelopen kwartalen verder verbeterd. Daarnaast geeft de breedgedragen mondiale expansie een impuls aan de uitvoer uit het eurogebied.

De risico's rond de groeivooruitzichten voor het eurogebied worden globaal genomen beoordeeld als in evenwicht. Enerzijds zou de huidige krachtige conjuncturele dynamiek kunnen leiden tot verdere positieve groeiverrassingen op de korte termijn. Anderzijds blijven neerwaartse risico’s voornamelijk verband houden met mondiale factoren, waaronder ontwikkelingen op de valutamarkten.

De HICP-inflatie van het eurogebied op jaarbasis was in december 2017 1,4%, een lichte daling ten opzichte van de 1,5% in november. Dit weerspiegelde voornamelijk ontwikkelingen in de energieprijzen. Op basis van de huidige futuresprijzen voor olie zal de totale inflatie op jaarbasis in de komende maanden waarschijnlijk rond het huidige niveau schommelen. De maatstaven van de onderliggende inflatie blijven gematigd (deels ten gevolge van bijzondere factoren) en moeten nog steeds overtuigende tekenen laten zien van een aanhoudende opwaartse trend. En toch, wat betreft de toekomst, zullen ze naar verwachting op de middellange termijn geleidelijk stijgen, ondersteund door onze monetairbeleidsmaatregelen, de aanhoudende economische expansie, de daarmee samenhangende afname van de economische onderbenutting en stijgende lonen.

Wat de monetaire analyse betreft: het ruime monetaire aggregaat (M3) blijft in een stevig tempo groeien, waarbij het groeitempo op jaarbasis in november 2017 uitkwam op 4,9%, tegenover 5,0% in oktober, als gevolg van de invloed van de monetairbeleidsmaatregelen van de ECB en de lage kosten van het aanhouden van de meest liquide deposito's. Dienovereenkomstig bleef het eng gedefinieerde monetaire aggregaat M1 de belangrijkste bijdrage leveren aan de groei van het ruime monetaire aggregaat, met een groei op jaarbasis van 9,1% in november, ten opzichte van 9,4 in oktober.

Het sinds het begin van 2014 waargenomen herstel van de groei van de kredietverlening aan de private sector zet door. Het groeitempo op jaarbasis van de leningen aan niet-financiële vennootschappen steeg in november 2017 naar 3,1%, ten opzichte van 2,9% in oktober, terwijl de twaalfmaandsgroei van de leningen aan huishoudens in november op 2,8% uitkwam, vergeleken met 2,7% in oktober. De enquête naar de bancaire kredietverlening in het eurogebied voor het vierde kwartaal van 2017 geeft aan dat de groei van de kredietverlening blijft worden ondersteund door een toenemende vraag en een verdere versoepeling van de algehele bancaire kredietvoorwaarden.

De doorwerking van de sinds juni 2014 genomen monetairbeleidsmaatregelen blijft aanzienlijke steun geven aan de leenvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens, de toegang tot financiering (in het bijzonder voor kleine en middelgrote ondernemingen), en aan de kredietstromen in het gehele eurogebied.

Kortom: een toetsing van de uitkomsten van de economische analyse aan de signalen uit de monetaire analyse bevestigde de noodzaak van een ruime mate van monetaire accommodatie om te zorgen voor een aanhoudende terugkeer van de inflatie naar een niveau onder maar dicht bij 2%.

Om ten volle de vruchten van onze monetairbeleidsmaatregelen te kunnen plukken, moet ook op andere beleidsterreinen een vastbesloten bijdrage worden geleverd om het groeipotentieel op de langere termijn te versterken en kwetsbaarheden te verminderen. De tenuitvoerlegging van structurele hervormingen in landen van het eurogebied dient aanzienlijk te worden opgevoerd om de schokbestendigheid te vergroten, de structurele werkloosheid te verminderen en de productiviteit en het groeipotentieel van het eurogebied te stimuleren. Wat het begrotingsbeleid betreft, pleit de toenemend solide en breedgedragen expansie ervoor om weer begrotingsbuffers op te bouwen. Dit is met name belangrijk in landen waar de overheidsschuld hoog blijft. Het zou voor alle landen goed zijn als ze grotere inspanningen zouden leveren om een groeivriendelijker samenstelling van de overheidsfinanciën te bereiken. Het in de tijd en in de verschillende landen op volledige, transparante en consistente wijze tenuitvoerleggen van het Stabiliteits- en Groeipact en van de procedure bij macro-economische onevenwichtigheden blijft van cruciaal belang om de schokbestendigheid van de economie van het eurogebied te versterken. Het versterken van de Economische en Monetaire Unie blijft een prioriteit. De Raad van Bestuur verwelkomt de lopende besprekingen over het voltooien van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie en over het verder verdiepen van de Economische en Monetaire Unie.

Wij staan nu tot uw beschikking voor vragen.

Voor de exacte bewoordingen van de door de Raad van Bestuur overeengekomen tekst wordt verwezen naar de Engelstalige versie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media