European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Mario Draghi, prezident ECB
Vítor Constâncio, viceprezident ECB
Frankfurt nad Mohanom 25. januára 2018

ÚVODNÉ VYHLÁSENIE

Dámy a páni, dovoľte mi najskôr zaželať vám šťastný nový rok. Spolu s viceprezidentom vás srdečne vítame na dnešnej tlačovej konferencii. Dovoľte mi oboznámiť vás s výsledkom dnešného zasadania Rady guvernérov, na ktorom sa zúčastnil aj podpredseda Európskej komisie Valdis Dombrovskis.

Na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy sme sa rozhodli ponechať kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Naďalej očakávame, že na súčasnej úrovni zostanú dlhšie, a to ešte podstatnú dobu po skončení čistého nákupu aktív.

Pokiaľ ide o neštandardné opatrenia menovej politiky, potvrdzujeme, že čistý nákup aktív, ktorý prebieha novým tempom 30 mld. € za mesiac, má pokračovať až do konca septembra 2018, v prípade potreby aj dlhšie, minimálne však dovtedy, kým sa podľa Rady guvernérov neprejaví trvalá zmena vývoja inflácie zodpovedajúca jej inflačnému cieľu. V prípade zhoršenia výhľadu vývoja, resp. ak finančné podmienky prestanú zodpovedať ďalšiemu napredovaniu k trvalej zmene vývoja inflácie, sme pripravení program nákupu aktív rozšíriť a/alebo predĺžiť jeho trvanie. Eurosystém bude reinvestovať istinu zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu nákupu aktív aj po skončení čistého nákupu aktív, a to počas dlhšieho obdobia, v každom prípade však dovtedy, kým to bude potrebné. Týmto spôsobom prispeje k priaznivému stavu likvidity i k primeranému nastaveniu menovej politiky.

Aktuálne informácie potvrdzujú výrazné tempo hospodárskej expanzie, ktorého akcelerácia v druhej polovici roka 2017 predstihla očakávania. Výrazná cyklická dynamika, ďalšie znižovanie miery nevyužitých kapacít nás utvrdzujú v presvedčení, že inflácia sa bude pohybovať smerom k nášmu inflačnému cieľu na úrovni nižšej, ale blízkej 2 %. Domáce cenové tlaky zároveň naďalej zostávajú celkovo tlmené a zatiaľ nevykazujú jednoznačné známky trvalého rastového trendu. Nedávna volatilita výmenného kurzu je za týchto okolností zdrojom neistoty, ktorý je vzhľadom na jeho možný vplyv na strednodobý výhľad cenovej stability potrebné monitorovať. Na ďalšie zintenzívnenie základných inflačných tlakov a podporu vývoja celkovej inflácie v strednodobom horizonte je i naďalej celkovo potrebná výrazná miera menovej stimulácie. Pokračujúca menová podpora sa poskytuje formou čistého nákupu aktív, rozsiahleho objemu nadobudnutých aktív a pripravovaných reinvestícií, ako aj prostredníctvom našej signalizácie budúceho nastavenia úrokových sadzieb.

Dovoľte mi teraz priblížiť vám, z čoho sme pri svojom hodnotení vychádzali. Začnem ekonomickou analýzou. Reálny HDP sa v treťom štvrťroku roku 2017 medzikvartálne zvýšil o 0,7 % a zaznamenal tak podobný rast ako v druhom štvrťroku. Najnovšie hospodárske údaje a výsledky prieskumov poukazujú na stále výraznú a rozsiahlu dynamiku rastu na prelome rokov. Naše menovopolitické opatrenia, ktoré prispievajú k procesu oddlžovania, naďalej podporujú domáci dopyt. Súkromná spotreba ťaží z rastu zamestnanosti, ktorý je okrem iného výsledkom uskutočnených reforiem na trhu práce, i zo zvyšovania majetku domácností. Podniková investičná aktivita sa naďalej zintenzívňuje vďaka výrazne priaznivým podmienkam financovania, rastu ziskovosti podnikov a stabilnému dopytu. V posledných štvrťrokoch dochádza k ďalšiemu rastu investícií do nehnuteľností na bývanie. Rozsiahla globálna expanzia okrem toho stimuluje vývoz z eurozóny.

Riziká spojené s výhľadom hospodárskeho rastu v eurozóne sa považujú za celkovo vyvážené. Momentálne výrazná cyklická dynamika by na jednej strane mohla krátkodobo priniesť ďalšie pozitívne prekvapenia v podobe rýchlejšieho rastu. Na druhej strane naďalej existujú riziká pomalšieho rastu súvisiace predovšetkým s globálnymi faktormi vrátane vývoja na devízových trhoch.

Ročná miera inflácie HICP v eurozóne v decembri 2017 dosiahla 1,4 % (v porovnaní s 1,5 % v novembri), a to najmä v dôsledku vývoja cien energií. Čo sa týka budúceho vývoja, na základe súčasných cien ropných futures je pravdepodobné, že ročné miery celkovej inflácie sa budú v najbližších mesiacoch pohybovať okolo súčasnej úrovne. Ukazovatele základnej inflácie zostávajú tlmené, čiastočne v dôsledku osobitných faktorov, a zatiaľ nevykazujú presvedčivé známky trvalého rastového trendu. V strednodobom horizonte sa však očakáva ich postupný nárast, ku ktorému majú prispieť naše menovopolitické opatrenia, pokračujúca hospodárska expanzia, zodpovedajúca absorpcia nevyužitých kapacít a zrýchľovanie mzdového rastu.

Pokiaľ ide o menovú analýzu, menový agregát M3 naďalej rastie výrazným tempom. Jeho ročná miera rastu v novembri 2017 dosiahla 4,9 % (5,0 % v októbri), čo je odrazom účinku menovopolitických opatrení ECB a nízkych oportunitných nákladov držby najlikvidnejších vkladov. K rastu peňažnej zásoby tak naďalej najviac prispieval menový agregát M1, ktorý v novembri zaznamenal ročné tempo rastu 9,1 % (9,4 % v októbri).

Oživenie rastu úverov súkromnému sektoru pozorované od začiatku roka 2014 pokračuje. Ročná miera rastu úverov nefinančným spoločnostiam sa v novembri 2017 zvýšila na 3,1 % (z 2,9 % v októbri), zatiaľ čo ročná miera rastu úverov domácnostiam predstavovala v novembri 2,8 % (2,7 % v októbri). Prieskum bankových úverov v eurozóne za posledný štvrťrok 2017 naznačuje, že k úverovému rastu naďalej prispieva rastúci dopyt a ďalšie uvoľňovanie celkových úverových podmienok.

Účinok opatrení menovej politiky zavedených od júna 2014 naďalej výraznou mierou prispieva k zlepšovaniu úverových podmienok pre podniky a domácnosti, prístupu k úverovým zdrojom (predovšetkým pre malé a stredné podniky) a úverových tokov v rámci celej eurozóny.

Porovnanie výsledkov ekonomickej analýzy so signálmi vyplývajúcimi z menovej analýzy potvrdilo potrebu výraznej miery menovej akomodácie na zabezpečenie trvalého návratu inflácie k úrovni nižšej, ale blízkej 2 %.

Pozitívny účinok našich menovopolitických opatrení sa prejaví naplno len za predpokladu rozhodných krokov v ďalších politických oblastiach, zameraných na zvýšenie dlhodobejšieho rastového potenciálu a obmedzenie zdrojov rizík. V záujme zvýšenia odolnosti, zníženia štrukturálnej nezamestnanosti a podpory produktivity a rastového potenciálu eurozóny je potrebné podstatne zrýchliť tempo realizácie štrukturálnych reforiem v krajinách eurozóny. Pokiaľ ide o rozpočtovú politiku, čoraz viac stabilná a plošná hospodárska expanzia podporuje argument za doplnenie fiškálnych rezerv, predovšetkým v prípade krajín s naďalej vysokým dlhom verejnej správy. Všetkým krajinám by pomohlo zintenzívniť snahy o viac prorastový charakter verejných financií. Dôsledné, transparentné a konzistentné uplatňovanie Paktu stability a rastu a postupu pri makroekonomickej nerovnováhe, z hľadiska časovej kontinuity i jednotlivých krajín, má pre zvýšenie odolnosti hospodárstva eurozóny naďalej zásadný význam. Posilňovanie hospodárskej a menovej únie zostáva prioritou. Rada guvernérov víta prebiehajúce diskusie o dobudovaní bankovej únie a únie kapitálových trhov, ako aj o ďalšom prehlbovaní hospodárskej a menovej únie.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Presné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá