Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • VYHLÁSENIE O MENOVEJ POLITIKE

TLAČOVÁ KONFERENCIA

Christine Lagardová, prezidentka ECB
Luis de Guindos, viceprezident ECB

Frankfurt nad Mohanom 11. apríla 2024

Dobrý deň, spolu s viceprezidentom vás vítame na dnešnej tlačovej konferencii.

Rada guvernérov sa dnes rozhodla ponechať tri kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Aktuálne informácie celkovo potvrdzujú naše predchádzajúce hodnotenie strednodobého vývoja inflácie. Inflácia ďalej klesá, najmä vzhľadom na nižšiu infláciu cien potravín a tovarov. Dochádza k oslabovaniu väčšiny ukazovateľov základnej inflácie, k postupnému zmierňovaniu mzdového rastu a k čiastočnej absorpcii rastu nákladov práce v ziskoch podnikov. Podmienky financovania sú stále reštriktívne a naše predchádzajúce zvyšovanie úrokových sadzieb naďalej tlmí dopyt, čo prispieva k tlakom na znižovanie inflácie. Vzhľadom na silné domáce cenové tlaky je však inflácia cien služieb stále vysoká.

Sme odhodlaní zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Usudzujeme, že kľúčové úrokové sadzby ECB sú na úrovni, ktorá výraznou mierou prispieva k prebiehajúcemu procesu dezinflácie. Našimi budúcimi rozhodnutiami zabezpečíme, že naše menovopolitické sadzby zostanú dostatočne reštriktívne dovtedy, kým to bude potrebné. Ak by naše aktualizované hodnotenie inflačného výhľadu, dynamiky základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky ďalej upevňovalo naše presvedčenie, že inflácia sa trvalo približuje k nášmu cieľu, bolo by primerané znížiť súčasnú úroveň reštrikcie menovej politiky. Pri určovaní primeranej úrovne a dĺžky trvania reštrikcie sa v každom prípade budeme naďalej riadiť aktuálnymi údajmi a rozhodnutia budeme prijímať zo zasadania na zasadanie, pričom sa vopred nezaväzujeme k žiadnej konkrétnej trajektórii sadzieb.

Dnešné rozhodnutia sú uvedené v tlačovej správe zverejnenej na našej internetovej stránke.

Teraz priblížim, ako hodnotíme vývoj hospodárskej situácie a inflácie, a následne sa zameriam na našu analýzu finančných a menových podmienok.

Hospodárska aktivita

V prvom štvrťroku hospodárska aktivita zostávala slabá. Zatiaľ čo výdavky na služby sú naďalej stabilné, výrobcovia čelia slabému dopytu a výroba je stále tlmená, najmä v energeticky náročných sektoroch. Prieskumy poukazujú na postupné oživenie v priebehu tohto roka, najvýraznejšie v prípade služieb. Očakáva sa, že k nemu budú prispievať rastúce reálne príjmy vyplývajúce z nižšej inflácie, vyšších miezd a lepších obchodných podmienok. V nadchádzajúcich štvrťrokoch by sa okrem toho mal zrýchliť rast vývozu z eurozóny, odrážajúc oživenie svetovej ekonomiky a presun spotreby viac smerom k obchodovateľným tovarom. V priebehu času by tiež mal slabnúť tlmiaci účinok menovej politiky na dopyt.

Miera nezamestnanosti je na najnižšej úrovni od zavedenia eura. Nedostatok pracovných síl na trhu práce zároveň ďalej postupne klesá a zamestnávatelia inzerujú menej voľných pracovných miest.

Vlády by mali pokračovať v rušení energetických podporných opatrení, aby proces dezinflácie mohol pokračovať udržateľným spôsobom. Dôkladná a bezodkladná implementácia reformovaného rámca správy ekonomických záležitostí EÚ pomôže vládam trvalo znížiť rozpočtový deficit a dlh. Národné rozpočtové a štrukturálne politiky by mali byť zamerané na zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti ekonomiky, čo by pomohlo znížiť cenové tlaky v strednodobom horizonte. Na európskej úrovni by účinná a urýchlená implementácia programu Next Generation EU a posilnenie jednotného trhu pomohli podporiť inovácie a zvýšiť investície do ekologickej a digitálnej transformácie. Ako Rada guvernérov zdôraznila vo svojom vyhlásení zo 7. marca 2024, odhodlanejšie a konkrétnejšie úsilie o dobudovanie bankovej únie a únie kapitálových trhov by pomohlo mobilizovať rozsiahle súkromné investície, ktoré sú na tento účel nevyhnutné.

Inflácia

Inflácia ďalej klesá: podľa rýchleho odhadu Eurostatu sa jej ročná miera znížila z 2,6 % vo februári na 2,4 % v marci. Inflácia cien potravín v marci klesla z februárových 3,9 % na 2,7 %, zatiaľ čo inflácia cien energií v marci dosiahla -1,8 % po -3,7 % v predchádzajúcom mesiaci. V klesajúcom trende pokračovala aj inflácia cien tovarov – v marci sa znížila z februárových 1,6 % na 1,1 %. Inflácia cien služieb však bola v marci stále vysoká na úrovni 4,0 %.

Väčšina ukazovateľov základnej inflácie vo februári ďalej klesala, potvrdzujúc scenár postupne slabnúcich cenových tlakov. Hoci domáca inflácia zostáva vysoká, mzdy a jednotkové zisky rástli menej výrazne, než sa predpokladalo v poslednom štvrťroku 2023, no jednotkové náklady práce zostali vysoké, čiastočne v dôsledku slabého rastu produktivity. Z novších ukazovateľov vyplýva ďalšie zmierňovanie mzdového rastu.

Vzhľadom na slabší rast nákladov práce, pôsobenie účinkov našej reštriktívnej menovej politiky a slabnúci vplyv energetickej krízy a pandémie sa očakáva, že inflácia bude v nadchádzajúcich mesiacoch kolísať v blízkosti súčasnej úrovne a budúci rok klesne na úroveň nášho cieľa. Ukazovatele dlhodobejších inflačných očakávaní zostávajú viac-menej stabilné a zväčša sa pohybujú v okolí 2 %.

Hodnotenie rizík

Riziká ohrozujúce výhľad hospodárskeho rastu zostávajú naklonené na stranu pomalšieho rastu. Rast by mohol byť pomalší, ak sa účinky menovej politiky ukážu byť silnejšie, než sa očakáva. K oslabeniu rastu v eurozóne by tiež mohla viesť slabšia svetová ekonomika alebo ďalšie spomalenie svetovej obchodnej výmeny. Neoprávnená vojna Ruska proti Ukrajine a tragický konflikt na Blízkom východe sú hlavnými zdrojmi geopolitických rizík, ktoré môžu oslabiť dôveru podnikov a domácností v budúcnosť a narušiť svetový obchod. Hospodársky rast by mohol byť rýchlejší, ak by inflácia klesala rýchlejšie, rast reálnych príjmov viedol k vyššiemu nárastu spotreby, alebo svetová ekonomika rástla výraznejšie, než sa očakáva.

Medzi riziká vyššej inflácie patrí zvýšené geopolitické napätie, predovšetkým na Blízkom východe, ktoré by mohlo zapríčiniť nárast cien energií a nákladnej prepravy v krátkodobom horizonte a narušiť svetový obchod. Inflácia by mohla prognózované hodnoty prekročiť i v prípade vyššieho než očakávaného mzdového rastu alebo odolnejších ziskových marží. Inflácia však môže byť aj nižšia, ak tlmiaci účinok menovej politiky na dopyt prekročí očakávania alebo ak dôjde k nepredvídanému zhoršeniu hospodárskeho prostredia vo zvyšku sveta.

Finančné a menové podmienky

Trhové úrokové miery sú od nášho marcového zasadania celkovo stabilné a širšie podmienky financovania sú naďalej reštriktívne. Priemerná úroková sadzba podnikových úverov sa z januárových 5,2 % vo februári mierne znížila na 5,1 %. Sadzby hypotekárnych úverov boli vo februári na úrovni 3,8 %, v porovnaní s 3,9 % v januári.

Ako ukazuje náš najnovší prieskum bankových úverov, stále zvýšené úverové sadzby a s nimi spojená redukcia investičných plánov viedli podniky k ďalšiemu zníženiu dopytu po úveroch v prvom štvrťroku 2024. Úverové štandardy boli naďalej prísne, pričom v prípade podnikových úverov došlo k ich ďalšiemu nepatrnému sprísneniu a v prípade hypotekárnych úverov naopak k ich miernemu uvoľneniu.

Za týchto okolností úverová dynamika zostáva slabá. Rast bankových úverov poskytovaných podnikom bol vo februári marginálne rýchlejší: ročná miera rastu sa z januárových 0,2 % zvýšila na 0,4 %. Rast úverov domácnostiam sa vo februári nezmenil a v ročnom vyjadrení predstavoval 0,3 %. Menový agregát M3 zaznamenal vo februári obmedzený rast na úrovni 0,4 %.

Záver

Rada guvernérov sa dnes rozhodla ponechať tri kľúčové úrokové sadzby ECB na nezmenenej úrovni. Sme odhodlaní zabezpečiť včasný návrat inflácie na cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte. Usudzujeme, že kľúčové úrokové sadzby ECB sú na úrovni, ktorá výraznou mierou prispieva k prebiehajúcemu procesu dezinflácie. Našimi budúcimi rozhodnutiami zabezpečíme, že naše menovopolitické sadzby zostanú dostatočne reštriktívne dovtedy, kým to bude potrebné. Ak by naše aktualizované hodnotenie inflačného výhľadu, dynamiky základnej inflácie a účinnosti transmisie menovej politiky ďalej upevňovalo naše presvedčenie, že inflácia sa trvalo približuje k nášmu cieľu, bolo by primerané zníženie súčasnej úrovne reštrikcie menovej politiky. Pri určovaní primeranej úrovne a dĺžky trvania reštrikcie sa v každom prípade budeme naďalej riadiť aktuálnymi údajmi a rozhodnutia budeme prijímať zo zasadania na zasadanie, pričom sa vopred nezaväzujeme k žiadnej konkrétnej trajektórii sadzieb.

V každom prípade sme pripravení všetky svoje nástroje v medziach nášho mandátu upraviť, aby sme zabezpečili návrat inflácie na našu cieľovú úroveň 2 % v strednodobom horizonte a naďalej plynulú transmisiu menovej politiky.

Teraz sme pripravení zodpovedať vaše otázky.

Doslovné znenie odsúhlasené Radou guvernérov sa nachádza v pôvodnej anglickej verzii.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá