SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • PENGEPOLITISK ERKLÆRING

PRESSEKONFERENCE

Christine Lagarde, formand for ECB,
Luis de Guindos, næstformand for ECB

Frankfurt am Main, 11. april 2024

God eftermiddag. Næstformanden og jeg vil gerne byde jer velkommen til denne pressekonference.

Styrelsesrådet besluttede i dag at fastholde ECB's tre officielle renter. De oplysninger, vi har modtaget, har stort set bekræftet vores tidligere vurdering af inflationsudsigterne på mellemlangt sigt. Inflationen er fortsat med at falde, drevet af en lavere prisstigningstakt på fødevarer og varer. De fleste mål for den underliggende inflation er aftagende, lønvæksten er gradvis faldende, og virksomhederne absorberer en del af stigningen i arbejdsomkostningerne i deres overskud. Finansieringsforholdene er stadig restriktive, og vores tidligere renteforhøjelser tynger fortsat efterspørgslen, hvilket bidrager til at nedbringe inflationen. Men det indenlandske prispres er kraftigt og holder prisstigningstakten for tjenesteydelser på et højt niveau.

Vi er fast besluttet på at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til vores 2 pct.-mål på mellemlangt sigt. Vi mener, at ECB's officielle renter ligger på et niveau, der bidrager væsentligt til den igangværende disinflationsproces. Vores fremtidige beslutninger vil sikre, at vores officielle renter forbliver tilstrækkeligt restriktive, så længe det er nødvendigt. Hvis vores ajourførte vurdering af inflationsudsigterne, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission ville gøre os mere sikre på, at inflationen er på vej mod vores mål på en holdbar måde, ville det være hensigtsmæssigt at reducere den aktuelle pengepolitiske restriktion. Under alle omstændigheder vil vi fortsat benytte en dataforankret tilgang møde for møde for at bestemme restriktionens passende niveau og varighed, og vi forpligter os ikke på forhånd til et bestemt renteforløb.

De beslutninger, der blev truffet i dag, er beskrevet i en pressemeddelelse, som kan findes på vores websted.

Jeg vil nu nærmere beskrive vores syn på den økonomiske udvikling og inflationsudviklingen og derefter redegøre for vores vurdering af de finansielle og monetære forhold.

Den økonomiske aktivitet

Økonomien var fortsat svag i 1. kvartal Forbruget af tjenesteydelser er ganske vist robust, men fremstillingsvirksomhederne oplever svag efterspørgsel, og produktionen er stadig afdæmpet, især i energiintensive sektorer. Konjunkturbarometre peger på en gradvis genopretning i løbet af i år, primært drevet af tjenesteydelser. Genopretningen forventes at blive understøttet af stigende realindkomster som følge af lavere inflation, højere lønninger og forbedrede bytteforhold. Desuden bør væksten i euroområdets eksport begynde at tiltage i de kommende kvartaler, efterhånden som den globale økonomi retter sig, og forbruget bevæger sig yderligere i retning af handlede varer. Endelig bør pengepolitikkens bremsende effekt på efterspørgslen aftage med tiden.

Arbejdsløsheden er på det laveste niveau siden euroens indførelse. Samtidig fortsætter den gradvise lempelse af det stramme arbejdsmarked, idet arbejdsgiverne opslår færre ledige stillinger.

Regeringerne bør fortsætte tilbagerulningen af energirelaterede støtteforanstaltninger, så disinflationsprocessen kan fortsætte på en holdbar måde. Fuld gennemførelse uden forsinkelse af EU's reviderede rammer for økonomisk styring vil gøre det lettere for regeringerne at reducere budgetunderskud og gældskvoter på en holdbar måde. Nationale finans- og strukturpolitikker bør være rettet mod at gøre økonomien mere produktiv og konkurrencedygtig, hvilket vil bidrage til at mindske prispresset på mellemlangt sigt. På europæisk plan vil en effektiv og hurtig gennemførelse af Next Generation EU-programmet og en styrkelse af det indre marked bidrage til at fremme innovation og øge investeringerne i den grønne og den digitale omstilling. En mere stålsat og konkret indsats for at færdiggøre bankunionen og kapitalmarkedsunionen vil hjælpe med at mobilisere de massive private investeringer, der kræves for at opnå dette, som Styrelsesrådet understregede i sin erklæring of 7. marts 2024.

Inflationen

Inflationen er fortsat med at falde fra 2,6 pct. på årsbasis i februar til 2,4 pct. i marts ifølge Eurostats foreløbige skøn. Fødevareinflationen faldt til 2,7 pct. i marts i forhold til 3,9 pct. i februar, mens energiinflationen var -1,8 pct. i marts efter -3.7 pct. i den foregående måned. Vareinflationen faldt igen i marts til 1,1 pct. mod 1,6 pct. i februar. Prisstigningstakten for tjenesteydelser var dog fortsat høj i marts, nemlig 4,0 pct.

De fleste mål for den underliggende inflation faldt yderligere i februar, hvilket bekræftede billedet af et gradvis aftagende prispres. Den indenlandske inflation er fortsat høj, mens væksten i lønninger og fortjeneste pr. enhed var mindre end forventet i 4. kvartal 2023, men enhedslønomkostningerne var stadig høje, hvilket delvis afspejler en svag produktivitetsvækst. Nyere indikatorer tyder på yderligere aftagende lønvækst.

Inflationen forventes at svinge omkring de nuværende niveauer i de kommende måneder og dernæst at falde til vores mål næste år. Det skyldes en svagere vækst i arbejdsomkostningerne, flere og flere effekter af vores restriktive pengepolitik og den aftagende virkning af energikrisen og pandemien. Målene for langsigtede inflationsforventninger er stadig stort set stabile, idet de fleste ligger på ca. 2 pct.

Risikovurdering

Risiciene for den økonomiske vækst er fortsat nedadrettede. Væksten kan også være lavere, hvis pengepolitikkens virkninger bliver kraftigere end forventet. En svagere verdensøkonomi eller en yderligere nedgang i verdenshandlen ville også påvirke væksten i euroområdet negativt. Ruslands uberettigede krig mod Ukraine og den tragiske konflikt i Mellemøsten er væsentlige kilder til geopolitisk risiko. Det kan betyde, at virksomhedernes og husholdningernes tillid til fremtiden mindskes, og at verdenshandlen forstyrres. Væksten kan blive højere, hvis inflationen falder hurtigere end forventet, og stigende realindkomster fører til et højere forbrug end forventet, eller hvis væksten i verdensøkonomien er stærkere end forventet.

Opadrettede risici for inflationen omfatter øgede geopolitiske spændinger, navnlig i Mellemøsten, som kan føre til højere energipriser og fragtomkostninger i den nærmeste fremtid og forstyrre verdenshandlen. Inflationen kan også vise sig at være højere end forventet, hvis lønningerne stiger mere end forventet, eller avancerne viser sig at være mere robuste. Derimod kan inflationen overraske i nedadrettet retning, hvis pengepolitikken dæmper efterspørgslen mere end forventet, eller hvis den økonomiske situation i resten af verden uventet forværres.

De finansielle og monetære forhold

Markedsrenterne har været stort set stabile siden vores møde i marts, og finansieringsforholdene i et bredere perspektiv er fortsat restriktive. Den gennemsnitlige rente på erhvervslån faldt en smule til 5,1 pct. i februar mod 5,2 pct. i januar. Realkreditrenten var 3,8 pct. i februar i forhold til 3,9 pct. i januar.

Stadig høje lånerenter og deraf følgende begrænsning af investeringsplaner medførte, at virksomhederne yderligere reducerede deres efterspørgsel efter lån i 1. kvartal 2024, som det fremgår af vores seneste undersøgelse af bankernes udlån. Kreditstandarderne var stadig stramme, idet de blev strammet en smule mere for erhvervslån og lempet moderat for realkreditlån.

På baggrund heraf er kreditudviklingen stadig svag. Bankernes erhvervsudlån voksede en smule hurtigere i februar med 0,4 pct. på årsbasis mod 0,2 pct. i januar. Væksten i udlån til husholdninger var uændret i februar på 0,3 pct. på årsbasis. Det brede pengemængdemål – målt ved M3 – viste afdæmpet vækst på 0,4 pct. i februar.

Konklusion

Styrelsesrådet besluttede i dag at fastholde ECB's tre officielle renter. Vi er fast besluttet på at sikre, at inflationen rettidigt vender tilbage til vores 2 pct.-mål på mellemlangt sigt. Vi mener, at ECB's officielle renter ligger på et niveau, der bidrager væsentligt til den igangværende disinflationsproces. Vores fremtidige beslutninger vil sikre, at vores officielle renter forbliver tilstrækkeligt restriktive, så længe det er nødvendigt. Hvis vores ajourførte vurdering af inflationsudsigterne, udviklingen i den underliggende inflation og styrken af den pengepolitiske transmission ville gøre os mere sikre på, at inflationen er på vej mod vores mål på en holdbar måde, ville det være hensigtsmæssigt at reducere den aktuelle pengepolitiske restriktion. Under alle omstændigheder vil vi fortsat benytte en dataforankret tilgang møde for møde for at bestemme restriktionens passende niveau og varighed, og vi forpligter os ikke på forhånd til et bestemt renteforløb.

Vi er under alle omstændigheder klar til at tilpasse alle vores instrumenter inden for vores mandat for at sikre, at inflationen bringes tilbage til vores mellemlangsigtede mål, og for at opretholde den velfungerende transmission af pengepolitikken.

I er nu velkommen til at stille spørgsmål.

Hvad angår den nøjagtige ordlyd, som Styrelsesrådet nåede til enighed om, henvises til den engelske version.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt