Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
Christine Lagarde
The President of the European Central Bank
Luis de Guindos
Vice-President of the European Central Bank
  • RAHAPOLIITTINEN KATSAUS

LEHDISTÖTILAISUUS

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde
EKP:n varapääjohtaja Luis de Guindos

Frankfurt am Main, 11.4.2024

Hyvää iltapäivää. Varapääjohtaja ja minä toivotamme teidät tervetulleiksi lehdistötilaisuuteemme.

EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Tuoreimmat tiedot vahvistavat, että keskipitkän aikavälin inflaationäkymät ovat kutakuinkin aiemman arviomme mukaiset. Inflaatio on hidastunut edelleen elintarvikkeiden ja tavaroiden hinnannousun heikkenemisen myötä. Useimmat pohjainflaation mittarit ovat laskussa, palkkojen nousu on asteittain vaimenemassa ja yritykset kattavat työvoimakustannusten nousun osin tinkimällä omista voitoistaan. Rahoitusolot ovat yhä kireät, ja aiemmat koronnostomme vaimentavat kysyntää edelleen. Tämä auttaa hidastamaan inflaatiota. Euroalueen sisäiset hintapaineet ovat kuitenkin voimakkaita ja pitävät palvelujen hinnannousun nopeana.

Pyrimme määrätietoisesti varmistamaan, että keskipitkän aikavälin inflaatiovauhti palautuu kohtuullisessa ajassa kahden prosentin tavoitteemme mukaiseksi. Katsomme EKP:n ohjauskorkojen olevan tasolla, joka edistää tuntuvasti inflaation hidastumista. Tulevilla korkopäätöksillämme varmistetaan, että ohjauskorot pysyvät riittävän rajoittavina niin kauan kuin on tarpeen. Jos päivitetty arviomme inflaationäkymistä, pohjainflaation kehityksestä ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuudesta lisää entisestään luottamustamme siihen, että inflaatio lähenee tavoitettamme kestävällä tavalla, rahapolitiikan nykyistä rajoittavuutta on asianmukaista vähentää. Määritämme rajoittavuuden tason ja keston joka tapauksessa edelleen tuoreimpien tietojen perusteella ja kokouskohtaisesti emmekä sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan.

Tämänpäiväiset päätökset ovat luettavissa verkkosivuillamme julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Käyn nyt tarkemmin läpi näkemyksiämme talous- ja inflaatiokehityksestä ja tarkastelen sitten arviotamme rahoitusoloista ja rahatalouden tilanteesta.

Talous

Taloustilanne pysyi heikkona ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Palvelujen kulutus on pysynyt vakaana, mutta heikko kysyntä koettelee teollisuusyrityksiä ja tuotanto on yhä vaimeaa varsinkin paljon energiaa käyttävillä toimialoilla. Kyselytutkimusten mukaan talous elpynee asteittain tämän vuoden aikana palvelualojen vetämänä. Elpymisen odotetaan saavan tukea inflaation hidastumisen tuomasta reaalitulojen kasvusta sekä palkankorotuksista ja vaihtosuhteen paranemisesta. Lisäksi euroalueen viennin kasvun ennakoidaan vahvistuvan tulevien vuosineljännesten aikana, kun maailmantalous elpyy ja kulutus kohdistuu enemmän avoimen sektorin tuotteisiin. Ajan mittaan rahapolitiikan odotetaan jarruttavan kysyntää vähemmän.

Työttömyysaste on alempi kuin kertaakaan aiemmin euron aikana. Työmarkkinoiden kireys lievenee edelleen asteittain, ja avointen työpaikkojen määrä yrityksissä vähenee.

Valtioiden tulisi edelleen purkaa energiatukitoimiaan, jotta inflaation hidastuminen voi jatkua vakaana. EU:n talouden tarkistetun ohjausjärjestelmän täytäntöönpano kaikilta osin ja viipymättä auttaa valtioita supistamaan julkistalouden alijäämiä ja velkasuhteita kestävällä tavalla. Kansallisten finanssi- ja rakennepoliittisten toimien tavoitteena tulisi olla talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen. Se auttaisi vähentämään hintapaineita keskipitkällä aikavälillä. EU:n tasolla Next Generation EU ‑ohjelman tehokas ja ripeä toteutus sekä sisämarkkinoiden vahvistaminen auttaisivat edistämään innovaatioita ja lisäämään investointeja sekä vihreään että digitaaliseen siirtymään. Määrätietoisemmat ja konkreettiset toimet pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin viimeistelemiseksi auttaisivat saamaan liikkeelle tähän tarvittavat mittavat yksityiset investoinnit, kuten EKP:n neuvosto korosti 7.3.2024 antamassaan julkilausumassa.

Inflaatio

Vuotuinen inflaatiovauhti on hidastunut edelleen. Se oli Eurostatin ennakkoarvion mukaan helmikuussa 2,6 % ja maaliskuussa 2,4 %. Elintarvikkeissa inflaatio heikkeni maaliskuussa 2,7 prosenttiin, kun se oli ollut helmikuussa 3,9 %. Energiainflaatio oli maaliskuussa ‑1,8 %, eli se nopeutui edellisestä kuukaudesta, jolloin se oli ‑3,7 %. Myös tavaroissa inflaatio hidastui entisestään. Se oli helmikuussa 1,6 % ja maaliskuussa 1,1 %. Palveluinflaatio oli maaliskuussa kuitenkin edelleen nopeaa: 4,0 %.

Useimmat pohjainflaation mittarit laskivat lisää helmikuussa, mikä vahvisti näkemystä, että hintapaineet ovat asteittain vähenemässä. Vaikka euroalueen sisäinen inflaatio on edelleen nopeaa, palkat ja yksikkövoitot kasvoivat oletettua vaimeammin vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Yksikkötyökustannukset pysyivät kuitenkin korkeina osin tuottavuuden heikon kasvun vuoksi. Tuoreiden indikaattorien perusteella palkkojen nousu maltillistuu entisestään.

Inflaation odotetaan vaihtelevan tulevina kuukausina nykytasonsa molemmin puolin ja hidastuvan sitten tavoitteemme mukaiseksi ensi vuoden aikana, kun työvoimakustannusten nousu heikkenee, rajoittavan rahapolitiikkamme vaikutukset leviävät laajemmalle ja energiakriisin ja pandemian vaikutukset laantuvat. Pitkän aikavälin inflaatio-odotusten mittarit ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan, enimmäkseen kahden prosentin tuntumassa.

Riskiarvio

Euroalueen talouskasvuun kohdistuvat riskit painottuvat edelleen arvioitua heikomman kehityksen suuntaan. Kasvu voi jäädä heikommaksi, jos rahapolitiikan vaikutukset osoittautuvat odotettua voimakkaammiksi. Kasvu voi olla odotettua heikompaa myös, jos maailmantalouden kehitys heikkenee tai maailmankaupan kasvu hiljenee entisestään. Venäjän perusteeton sota Ukrainassa ja Lähi-idän murheellinen konflikti suurentavat huomattavasti geopoliittista riskiä, mikä saattaa heikentää yritysten ja kotitalouksien luottamusta tulevaisuuteen ja aiheuttaa häiriöitä maailmankauppaan. Kasvu voi toisaalta olla odotettua vahvempaa, jos inflaatio hidastuu ennakoitua nopeammin ja reaalitulojen kasvu lisää kulutusta enemmän tai maailmantalous kasvaa voimakkaammin kuin mitä on arvioitu.

Ennakoitua nopeamman inflaation riskejä ovat etenkin Lähi-idän voimakkaat geopoliittiset jännitteet, joiden vuoksi energian hinnat ja rahtikustannukset saattavat nousta arvioitua enemmän lähiaikoina ja häiritä maailmankauppaa. Inflaatio voi osoittautua ennakoitua nopeammaksi myös, jos palkat nousevat enemmän tai voittomarginaalit pienenevät hitaammin kuin mitä on odotettu. Ennakoitua hitaammaksi inflaatio saattaa jäädä siinä tapauksessa, että rahapolitiikka vaimentaa kysyntää odotettua enemmän tai talouden toimintaympäristö muualla maailmassa odottamatta huononee.

Rahoitusolot ja rahatalouden tilanne

Markkinakorot ovat pysyneet kutakuinkin ennallaan maaliskuun kokouksemme jälkeen, ja rahoitusolot ovat edelleen kireät laajemminkin. Yritysluottojen keskimääräiset korot laskivat hieman helmikuussa. Ne olivat 5,1 % oltuaan tammikuussa 5,2 %. Myös asuntolainojen korot laskivat. Ne olivat tammikuussa 3,9 % ja helmikuussa 3,8 %.

Tuoreimmassa luotonantokyselyssämme pankit arvioivat, että yhä korkeat lainakorot ovat saaneet yritykset karsimaan investointisuunnitelmiaan entisestään, mikä on vähentänyt niiden lainakysyntää vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä. Luotonantokriteerit olivat edelleen tiukat ja kiristyivät yritysluotoissa hieman lisää. Asuntolainojen kriteerit sen sijaan lievenivät jossain määrin.

Luotonannon kasvu on siis edelleen heikkoa. Pankkien luotonanto yrityksille kasvoi helmikuussa hiukan aiempaa nopeammin. Sen vuotuinen kasvuvauhti oli 0,4 % oltuaan tammikuussa 0,2 %. Luotonanto kotitalouksille pysyi ennallaan. Sen vuotuinen kasvu oli helmikuussa 0,3 %. Lavean rahan määrä – mitattuna raha-aggregaatilla M3 – kasvoi helmikuussa vaimeaa 0,4 prosentin vauhtia.

Yhteenveto

EKP:n neuvosto päätti tänään pitää EKP:n kolme ohjauskorkoa ennallaan. Pyrimme määrätietoisesti varmistamaan, että keskipitkän aikavälin inflaatiovauhti palautuu kohtuullisessa ajassa kahden prosentin tavoitteemme mukaiseksi. Katsomme EKP:n ohjauskorkojen olevan tasolla, joka edistää tuntuvasti inflaation hidastumista. Tulevilla korkopäätöksillämme varmistetaan, että ohjauskorot pysyvät riittävän rajoittavina niin kauan kuin on tarpeen. Jos päivitetty arviomme inflaationäkymistä, pohjainflaation kehityksestä ja rahapolitiikan välittymisen voimakkuudesta lisää entisestään luottamustamme siihen, että inflaatio lähenee tavoitettamme kestävällä tavalla, rahapolitiikan nykyistä rajoittavuutta on asianmukaista vähentää. Määritämme rajoittavuuden tason ja keston joka tapauksessa edelleen tuoreimpien tietojen perusteella ja kokouskohtaisesti emmekä sitoudu ennalta mihinkään tiettyyn korkouraan.

Olemme valmiit tarkistamaan kaikkia mandaattiimme kuuluvia välineitä sen varmistamiseksi, että inflaatio palautuu keskipitkän aikavälin tavoitteeseemme ja rahapolitiikka välittyy sujuvasti talouteen.

Vastaamme nyt kysymyksiin.

EKP:n neuvoston hyväksymä tarkka sanamuoto käy ilmi englanninkielisestä versiosta.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle